فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی
  • Dirección web:www.faradars.org
  • Servidor IP:185.143.234.120
  • Descripción del lugar:بزرگ ترین پروژه آموزش آنلاین ایران - ارائه آموزش‌های ویدئویی و فیلم‌های آموزشی هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، صنایع و سایر رشته‌های مهندسی

nombre de dominio:www.faradars.orgValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.faradars.orgfluir

567

nombre de dominio:www.faradars.orgBueno o malo

Subidas y bajadas. penurias feroces

sitio web:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی Pesos

3

sitio web:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی IP

185.143.234.120

sitio web:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی contenido

(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-59JTVMCV');(function(c,l,a,r,i,t,y){c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)};t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="/t/"+i;y=l.getEفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی lementsByTName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y);})(window,document,"clarity","script","ln7m3otnbj")فرادرس–بزرگترینمنبعفیلمهایآموزشیدانشگاهیومهندسی(function(h,o,t,j,a,r){h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)};h._hjSettings={hjid:,hjsv:6};a=o.getElementsByTNفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی ame('head')[0];r=o.createElement('script');r.async=1;r.src=tفرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی +h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv;a.appendChild(r);})(window,document,'static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');دانلود۳۰,۰۰۰ساعتآموزشدراپلیکیشنفرادرسدسته‌بندی‌هاورود/عضویتفرادرسدربینبیشاز۲۸,۰۰۰ساعتآموزشفرادرسیجستجوکنیدوبهجمعمیلیونیدانشجویانفرادرسبپیوندید.جستجو۲۹۰حوزهتخصصی+۸,۹۰۰عنوان‌آموزشی+۲۸,۰۰۰ساعتآموزش+۲,۴۰۰,۰۰۰نفردانشجو+۲,۵۰۰نفرمدرس+۶۰,۰۰۰,۰۰۰ساعتیادگیریموضوعاتومحورهایآموزشیمنتخببرنامه‌نویسیبورسوبازارسهاماستارتاپوکسبوکارمهندسینرم‌افزارهوشمصنوعیریاضیاتعلومانسانیهنررباتیکآماروداده‌کاویپایتونمدیریتزبانانگلیسیمهندسیبرقمهندسیمکانیکمهندسیعمرانمهندسیمعماریمهندسیکنترلمهندسیصنایعنگارشآکادمیکاکسلطراحیوگرافیکبرنامه‌نویسیوبوردپرسهمهآموزش‌هافهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملفهرستکاملمسیرهاییادگیریومجموعه‌هایآموزشیهدفخودراانتخابکنیدوبامجموعه‌هایآموزشیزیربهآنبرسید.مشاهدههمهتدریسدرفرادرسبرایهمکاریآموزشی،تدریسوارایهآموزشدرفرادرسوپیوستنبهآنبهعنوانعضوهیاتعلمی،بهلینکزیرمراجعهکنید.تدریسدرفرادرساپلیکیشنفرادرسبادریافتونصباپلیکیشنفرادرس،بهراحتیدرهرکجاوهرلحظهبررویموبایلخودازتمامیامکاناتفرادرسبهره‌مندشوید.دانلوداپلیکیشنصدهاهزاردانشجوهزارانساعتآموزشدسترسیآنیوهمیشگیتضمینکیفیتعلومکامپیوترداده‌کاویویادگیریماشینلینوکسپایتون(Python)هوشمصنوعیشبکه‌هایکامپیوتریمواردبیشترطراحیوگرافیکنرم‌افزارهایAdobeگرافیککامپیوتریاتوکدکورلدراوانیمیشن‌سازیمواردبیشتراقتصادوحسابداریارزهایدیجیتالبورسوتحلیلتکنیکالحسابداریتحلیلتکنیکالعلوماقتصادیومالیمواردبیشترزبانخارجیزبانانگلیسیآمادگیآزمونزبانخارجیزبانآلمانیزبانفرانسهزبانچینیمواردبیشتردانشگاهیمهندسیمعماریمهندسیعمرانمهندسیمکانیکمهندسیوعلومکامپیوترمهندسیبرقمواردبیشترسایردسته‌هاآموزش‌هایعمومیICDLاکسلمهارت‌هایمطالعهنوجوانانمواردبیشتردانلوداپلیکیشنفرادرسدریافتنسخهاندرویدازدریافتنسخهاندرویددانلودمستقیممشاهدهبیشتربستنعضویتدرخبرنامهفرادرسباعضویتدرخبرنامه،ازآخرینتخفیف‌هاواخبارفرادرسمطلعشوید.عضویتتمامحقوقمتعلقبه«کلاندانشسهند»است.©window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());

Sitio:فرادرس - بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado