Vlada Kantona Sarajevo

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Vlada Kantona Sarajevo
  • Dirección web:ks.gov.ba
  • Servidor IP:85.158.33.229
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:ks.gov.baValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:ks.gov.bafluir

451

nombre de dominio:ks.gov.baBueno o malo

Subidas y bajadas. Superar todas las dificultades feroz

sitio web:Vlada Kantona SarajevoPesos

2

sitio web:Vlada Kantona SarajevoIP

85.158.33.229

sitio web:Vlada Kantona Sarajevocontenido

Novosti|VladaKantonaSarajevo.slika-lijevoicon{float:left;padding:0px3px0px0px;}.topbar{background:#;color:#ffffff!important;font-size:12px!important;padding:15px0;margin-top:-1px;word-spacing:1px;}.topbara{color:#ffffff!important;}.topbara:hover{color:#bfa262!important;}.slika-lijevo{float:left;padding:0px25px0px0px;}.slika-desno{float:right;padding:0px0px0px25px;}.slika-lijevo1{float:left;padding:0px0px0px0px;}.zlatna{color:#bfa262!important;}.crvena{color:#;}.headerrighta{color:#!important;}a.ex1{color:white;}a.ex2{color:#bfa262;}h3{color:#bfa262;}.borderblock{border-style:solid;border-width:0.5px;}.sirina{column-width:50%;}.btn-primary{width:100%;border:1pxsolid;}.btn-light{width:200px;border:1pxsolid;}.pla{color:#3e7dbd;}.field--name-field-kontakti-funkcija{font-size:20px;padding:10px0px0px0px;}.field__label{float:left;padding:0px5px0px0px;}.field--name-field-kontakti-mail{color:#3e7dbd!important;}.block-field-blocknodekontaktifield-kontakti-detalji{float:left;padding:0px0px0px20px;border-left:double#E8E8E8;}.field--name-field-nadleznosti{float:left;padding:0px20px0px0px;text-align:justify;}.field--name-field-dodatak{border:1pxsolidred;padding:0px0px0px10px;}.border_left_double{float:left;padding:0px5px0px5px;border-left:double#E8E8E8;}.pornati_tekst{text-align:justify;}.coral{background-color:#F8F8F8;}.pla_pozadina{background-color:#3e7dbd;color:#ffffff!important;}div.sticky-wrapper{background-color:#3e7dbd;border-bottom:double#;border-top:double#;}.block-views-blockaktuelno-block-6{background-color:#F8F8F8;float:left;padding:10px5px10px5px;}.sidebar.block-menuullia{background:#3e7dbd;color:white!important;}.views-fieldVlada Kantona Sarajevo-titlea:link{color:#3e7dbd!important;}.views-field-titlea:hover{color:black!important;}.toprazmak{padding-top:35px;}.bottomrazmak{padding-bottom:2px;}.webpristupacnost{color:#ffffff!important;}header.header-v1.header-main-inner.branding{width:320px;float:left;}header.header-v1.main-menu-innera{color:white!important;}header.header-v1.main-menu-innera:hover{color:#!important;}header.header-v1.main-menu-innera:visited{color:#!important;}header.header-v1.gva-search-region.icon{color:#fff;}.nigation.gva_menu.sub-menu{background-color:#3e7dbd;}a.crvena:link{color:#!important;}.gv-icon-103{font-size:20px;color:#ffffff!important;}.gv-icon-52{font-size:18px;color:#ffffff!important;}.okvirzlatni{border:double#bfa262;padding:5px;}.field--name-field-vlada-resor{font-size:22px;line-height:1.2;}.block-field-blocknodeclanovi-vladefield-polozaj-u-vladi{font-size:22px;color:#bfa262;}.block-field-blocknodeaktuelnotitle{font-size:22px;color:#bfa262;}.field--name-field-slika{float:left;padding:0px20px0px0px;}.block-field-blocknodeaktuelnobody{text-align:justify;}.views-field-body{text-align:justify;}.gva-offcanvas-mobile.gva-nigation.gva_menu>liul.menu.sub-menulia{font-size:14px;line-height:24px;padding-top:2px!important;padding-bottom:2px!important;color:#ffffff!important;}.block-field-blocknodeclanovi-vladefield-ime{padding:0px10px5px0px;}.field--name-body{text-align:justify;}.button-4{appearance:none;background-color:#FAFBFC;border:1pxsolidrgba(27,31,35,0.15);border-radius:6px;box-shadow:rgba(27,31,35,0.04)01px0,rgba(255,255,255,0.25)01px0inset;box-sizing:border-box;color:#E;cursor:pointer;display:inline-block;font-family:-apple-system,system-ui,"SegoeUI",Helvetica,Arial,sans-serif,"AppleColorEmoji","SegoeUIEmoji";font-size:14px;font-weight:500;line-height:20px;list-style:none;float:right;padding:6px16px;position:relative;transition:background-color0.2scubic-bezier(0.3,0,0.5,1);user-select:none;-webkit-user-select:none;touch-action:manipulation;vertical-align:middle;white-space:nowrap;word-wrap:break-word;width:180px;}.button-4:hover{background-color:#F3F4F6;text-decoration:none;transition-duration:0.1s;}.button-4:disabled{background-color:#FAFBFC;border-color:rgba(27,31,35,0.15);color:#959DA5;cursor:default;}.button-4:active{background-color:#EDEFF2;box-shadow:rgba(225,228,232,0.2)01px0inset;transition:none0s;}.button-4:focus{outline:1pxtransparent;}.button-4:before{display:none;}.button-4:-webkit-details-marker{display:none;}.text-razmak-body{line-height:1.2;}header.header-v1.stuck{background:#3e7dbd;}SkiptomaincontentPleasewait... vlada@vlada.ks.gov.baR.Dž.Čauševića1+387(0)33562-000+387(0)33562-211FacebookVladeKSTwitterVladeKSInstramVladeKSRSS | KONTAKTI | MAPASTRANICEMainnigationAktuelnoNovostiAktivnostiministarstaiorganaObještenjaizVladeKonkursiNajeObještenjaizministarstaIzmjenerežimasaobraćajaNabkeKabinetpremijeraStručnaslužbaVladeSlužbazaprotokolipressKantonaSarajevoStručnaslužbazazajedničkeposloveUredzaborbuprotivkorupcijeiuprljanjekvalitetomUredzazakonodstvoVladeKantonaSarajevoArhivaJNdo31.12.2020.VladaPremijerSastPrethodnisaziviZakonoVladiNadležnostpremijeraičlanovaVladeMinistarstvaislužbeMinistarstvaMinistarstvofinansijaMinistarstvokultureisportaMinistarstvoprivredeMinistarstvosaobraćajaMinistarstvounutrašnjihposlovaMinistarstvoprdeiupreMinistarstvokomunalneprivrede,infrastrukture,prostornoguređenja,građenjaizašiteokolišaMinistarstvozaboračkapitanjaMinistarstvozaodgojiobrazovanjeMinistarstvozanauku,visokoobrazovanjeimladeMinistarstvozarad,socijalnupolitiku,raseljenalicaiizbjegliceMinistarstvozdrstvaSlužbeKabinetpremijeraPojedinačniaktiSlužbazaprotokolipressKantonaSarajevoPojedinačniaktiStručnaslužbaVladePojedinačniaktiStručnaslužbazazajedničkeposlovePojedinačniaktiUredzaborbuprotivkorupcijeKantonaSarajevoAktivnosti-SukobinteresaPojedinačniaktiUredzazakonodstvoVladeKantonaSarajevoUredVladeKantonaSarajevozadijasporuPojedinačniaktiPreuzimanjaBudžetPublikacijeibilteniRegistarpoticajaZahtjeviiobrasciPropisiPojedinačniaktislužbiPropisiKSPropisislužbiPretraPretra Novostiizvlade29.05.2024MinistarstvozaodgojiobrazovanjeKS:NastitćemointenzivnounapređivatisigurnosnestandardeidobrobitnašedjeceuobrazovnimustanovamaUzželjezaštobržioporakpovrijeđenogučenikaOsnovneškole“BehaudinSelmanović”,izMinistarstvazaodgojiobrazovanjeKantonaSarajevoističudaćeufokusunjihovihnarednihaktivnostibitibrigadapsihološkapodrškausuočanjusastresnomsituacijombudedostupnasvimučenicimaiprosvjetnimradnicima,aliiispitivanjeprimjenepostojećihsigurnosnihprotokolauškoli.29.05.2024VladaKS:UtvrđenPrijedlogzakonaoizmjenamaidopunamaZakonaoposredovanjuuzapošljanjuisocijalnojsigurnostinezaposlenihosobaVladaKantonaSarajevoutvrdilajePrijedlogzakonaoizmjenamaidopunamaZakonaoposredovanjuuzapošljanjuisocijalnojsigurnostinezaposlenihosobauKantonuSarajevo,tegauputilauskupštinskuproceduru.Ministarstvozarad,socijalnupolitiku,raseljenaiizbjegliceKSzaprimilojeinicijativuzaizmjeneidopuneodMinistarstvaprivredeKS.29.05.2024KantonSarajevodobijanajmodernijiCentarzaudomljanjepasauPračiPremijerKantonaSarajevoNihadUk,ministarprivredeKSZlatkoMijatovićidirektoricaKJP„Veterinarskastanica“NasihaSpahićobišlisuradovenaizgradnjinovogCentrazaudomljanjepasauPrači.Kakojeistaknutoprilikomobilaskagradilišta,ovajprojektimaključnuuloguurješanjuproblemanapuštenihpasauKantonuSarajevo.VladaKSprojektpodržasa3,5milionaKM."VladaKantonaSarajevogradinajmodernijicentarzaudomljanjepasa.CentaruPračipostajemjestogdjeserađajusretnepričesnovimpočecima",rekaojepremijerUktokomposjeteCentru,čijaseprvafazaizgradnjeprivodikraju.28.05.2024SkupštinaKS:Izmjenezakonaodržnojslužbi,predvidenamogućnostmandatnogangažovanjasjetnikanosilacafunkcijauKSNanastku15.sjedniceSkupštinaKantonaSarajevojeusvojilaNacrtizmjenaidopunaZakonaodržnojslužbiuKantonuSarajevo,tegauputilaujnuraspruutrajanjuod15dana. UvodnoizlanjeoovomzakonuiznijelajeministricaprdeiupreKSDarjaSoftićKadenićkojajeistakladajeproceduranaizmjenamaovogZakonapokrenutanakonštojeSkupštineKSunovembruprošlegodinezadužilaovoministarstvodapripremeoveizmjene,tekakobibiloizvršenousklađivanjesfederalnimpropisimakojiregulišuoblastudijeluimenovanihlicaisjetnika. 28.05.2024SAOPŠTENJEZAJNOSTMINISTARSTVAZAODGOJIOBRAZOVANJEUVEZISAOSNOVNOMŠKOLOMANEKSUciljuobjektivnoginformisanjajnosti,aposebnoroditeljaučenikairadnikaJneustanoveOsnovnaškola„Aneks“(udaljemtekstu:Škola),MinistarstvozaodgojiobrazovanjeKantonaSarajevo(udaljemtekstu:Ministarstvo)informišejnostosljedećem:27.05.2024Zršena14.sjednicaSkupštineKantonaSarajevoSkupštinaKantonaSarajevojenanastku14.sjednicedonijela OdlukuoizmjenamaOdlukeoobeznojpreventivnojjsistemskojderatizacijinapodručjuKS.SuštinapredloženihizmjenajeutomedaseuprocedurijnogpozivazaodabirnajpovoljnijegponuđačazaizvođenjeobeznepreventivnederatizacijenapodručjuKantonaSarajevo,ubudućeodpotencijalihizvođačanećetražitirješenjeMinistarstvazdrstvaFederacijeBiHzaprometovanjeotrova,obziromdaizvođačiobeznepreventivnesistematskederatizacijenemorajuimatinedenorješenje,jeroniupotrebljajuotrove,neprometujuih,teseistonetrebatražitiupostupkuodabiraizvođačaputemjnogpoziva.MinistarBošnjak:"RekonstrukcijakotlovniceZvijezdanajvećiprojekt039;Toplana039;uposljednjih20godina"PočeliradoviinadrugojdioniciizgradnjetramvajskeprugedoHrasnice Vrtić"anBostandžić"naŠirokačiuskoroćebitiufunkcijiUbijeniureduzahljeb:Obilježena32.godišnjicaubistva26sugrađanauuliciFerhadijaMINISTRICAMESIHOVIĆIMINISTARKALAMUJIĆPOTPISALISPORAZUMOSARADNJISAFKSARAJEVOiSFK2000SARAJEVO:FINANSIJSKAPODRŠKAZAMLADESPORTISTESutrauHadžićimanastakproljetneakciječišćenjaKantonaSarajevo-"Sarajeco"Nova,16.sjednicaSkupštineKantonaSarajevozakazanajeza10.juni2024.godinePredsjedajućiOkerić:VratilismostrukuupolicijuKantonaSarajevoimotivmladimljudimadaaplicirajunakonkursimaMinistriciEndiPićPečenkovičdodijeljenaZlatnaplaketaSamostalnogsindikatadržnihslužbenikainamještenikauorganimadržneslužbe,sudskojvlastiijnimustanovamauFederacijiBiHOdržanaprvapaneldiskusija:NoviokvirstambenepolitikeuKantonuSarajevopredviđaisubvencioniranjezakupanekretninaUtvrđenadinamikadaljnjihaktivnostinarealizacijiinfrastrukturnihprojekataMUP-aKSKlinikazakardiovaskularnuhirurgijuKCUS-adobilasistemnovogmonitoringakojegjefinansiralaVladaKSVladininevladinsektorzajednoosigurajupodrškudjecibezpratnjekojasenalazeizvanprivremenihprihvatnihcentaraVladaKSutvrdilaNacrtzakonaoizmjenamaidopunamaZakonaosudskimtaksama,predviđenoelektronskoplaćanjeiolakšicazaprivrednikePremijerUkiministriŠtetaiOsmanovićposjetiliCentrotrans:JačanjemsaradnjedomodernijegjnogprevozauKantonuSarajevoIzdvojeno30.04.2024ProgramobilježanjaDanaKantonaSarajevo02-09.05.2024.ManifestacijaDaniKantonaSarajevo2024.bitćeodržanaod2.do9.15.11.2023EkspozemandataraVladeKantonaSarajevoNihadaUkaPreuzmi18.05.2023PozivzazaključenjevansudskihnodbiBroj:02-04-29.03.2023KantonSarajevozaovugodinudobioBudžetodmilijardui438milionaKMBudžetKantonaSarajevoza2023.godinuiznositćemilijardui438milionaKM.Uovomgajeiznosudanas,naprijedlogVladeiMinistarstvafinansija,usvojilaSkupštinaKantonaSarajevo.Jnipoziviikonkursi06.05.2024JnioglaszapopunuradnogmjestanamještenikanaodređenovrijemedopovratkasaporodiljskogodsustvauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo23.02.2024JnikonkurszaimenovanjepredsjedajućegičlanovaPolicijskogodbora17.01.2024JNIOGLASzapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo15.12.2023JAVNIKONKURSZAIMENOVANJEPREDSJEDAJUĆEGIČLANOVAPOLICIJSKOGODBORA05.12.2023InternioglaszaprijemnamještenikauKabinetupremijeraKS17.11.2023Jnipozivzaprodajustalnihsredsta14.11.2023InternioglaszapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo26.09.2023JnikonkurszaimenovanjepredsjedajućegičlanovaPolicijskogodbora15.09.2023KONAČNALISTADOBITNIKASREDSTApoJnompozivuzafinansiranje/sufinansiranjeprojekata,programaiaktivnostineprofitnihorganizacijaidrugihprnihlicausmjerenihkapoboljšanjukvaliteteživotagrađanasapodručjaSrebrenice,Bratunca,Milića...14.08.2023InternioglaszapopunuradnogmjestanamještenikauStručnojslužbiVladeKantonaSarajevo Izbornik DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS PrijakorupcijeIzmjenerežimasaobraćaja28.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanaservisnojsaobraćajniciunaseljuBrije…02.06.24-09:45-02.06.24-11:1528.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaKovačiiVratnikMejdan05.06.24-19:30-05.06.24-22:3028.05.2024PrVlada Kantona SarajevoivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciHadželi,OpćinaHadžići29.05.24-06:00-29.05.24-15:0028.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajniciOsik-OpćinaIlidža28.05.24-00:00-01.07.24-23:5928.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanadioniciregionalnecesteR442a,Hadžići…01.06.24-12:00-01.06.24-13:3024.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajaunaseljuRosulje-OpćinaVogošća27.05.24-07:00-17.06.24-17:00PinationStrana1Slijedećastrana›› Događanja SjedniceVlade23.05.2024Vrijemeodržanja23.05.24-10:00Dnevnired25.sjedniceVladeKS16.05.2024Vrijemeodržanja16.05.24-10:00Dnevnired24.sjedniceVladeKS09.05.2024Vrijemeodržanja09.05.24-10:00Dnevnired23.sjedniceVladeKS SjedniceSkupštine28.05.2024Vrijemeodržanja29.05.24-09:00ObijestoPetomnastku11.radnesjedniceSkupštineKantonaSarajevo-pozivmedijima27.05.2024Vrijemeodržanja28.05.24-10:00Nastak15.radnesjedniceSkupštineKS–pozivmedijima24.05.2024Vrijemeodržanja27.05.24-10:00ObijestoTrećemnastku14.radnesjedniceSkupštineKantonaSarajevo–pozivmedijima Naje28.05.2024Vrijemeodržanja29.05.24-12:00PrezentacijaGodišnjegplanaprovođenjaProgramarazvojamaleprivredeza2024.godinu-pozivmedijima28.05.2024Vrijemeodržanja29.05.24-11:00Centralnasvečanostpovodomotvaranjamanifestacije“Predškolskidani”–pozivmedijima24.05.2024Vrijemeodržanja27.05.24-10:00Obilježanje32.godišnjiceubistva26našihsugrađanauuliciFerhadija-POZIVMEDIJIMA KalendarMaj2024MTWTFSS29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 Pination‹‹PrethodniNext›› Izministarstaiorgana KonkursiMinistarstvoprivrede28.05.2024JnipozivzadodjelusredstaizBudžetaKantonaSarajevoza2024.godinuzaprojekteuređenjapoljoprivrednogzemljištanapodručjuKantonaSarajevoza2024.godinu03.05.2024JnipozivzadodjelusredstaudruženjimaizoblastipoljoprivredeMinistarstvounutrašnjihposlova09.05.2024ObještenjeorezultatiVlada Kantona Sarajevomapostignutimnadodatnomtestu-intervjuuiterminimaljekarskihpregledazakandidate-JnikonkurszapopunuradnihmjestapolicijskihslužbenikauUpripolicijeMUP-aKS-početničin"POLICAJAC"30.04.2024Obještenjeododatnombodovanjuiterminimaodržanjaintervjuazaposljednjerangiranekandidate-JnikonkurszapopunuslobodnihradnihmjestapolicijskihslužbenikauUpripolicijeMUP-aKS-početničin"POLICAJAC"Zodzabesplatnuprnupomoć29.04.2024Jnioglaszaprijemnamještenika(m/ž)uradniodnosnaneodređenovrijemeuKantonalnomzoduzapružanjebesplatneprnepomoći ObještenjaMinistarstviozanauku,visokoobrazovanjeimlade15.05.2024Pozivzaprijunameđunarodnistipendijskigrantprogram„HeydarAliyev“uAzerbejdžanuzaakademsku2024./2025.godinuMinistarstvoprivrede14.05.2024Obijestzavoćare13.05.2024RanglistaLovačkaudruženjakojaispunjajuuslovepoJnompozivu13.05.2024RanglistaLovačkaudruženjakojiispunjajuuslovepoJnompozivuzadodjelusredstaizBudžetaKantonaSarajevouciljuunapređenjalovstvanapodručjuKantonaSarajevoza2024.Obještenja-Ministarstvosaobraćaja13.05.2024Odlukaoizboru-UslugepisanogprijevodasaengleskogjezikanajedanodslužbenihjezikauBiH,iviceversa,saovjeromsudskogtumača AktivnostiMinistarstvozarad,socijalnupolitiku,raseljenalicaiizbjeglice28.05.2024MINISTRICIENDIPIĆPEČENKOVIČDODIJELJENAZLATNAPLAKETASAMOSTALNOGSINDIKATADRŽNIHSLUŽBENIKAINAMJEŠTENIKAUORGANIMADRŽNESLUŽBE,SUDSKOJVLASTIIJNIMUSTANOVAMAUFEDERACIJIBIH24.05.2024VLADININEVLADINSEKTORZAJEDNOOSIGURAJUPODRŠKUDJECIBEZPRATNJEKOJASENALAZEIZVANPRIVREMENIHPRIHVATNIHCENTARA24.05.2024MINISTARSTVOZARAD,SOCIJALNUPOLITIKU,RASELJENALICAIIZBJEGLICEKSURUČILOPAKETEPOMOĆIZAUGROŽENEKATEGORIJESTANOVNIŠTVAMinistarstvoprivrede24.05.2024Zršen13.SarajevoBusinessForum:BiHatraktivnaturističkadestinacijazainvestitoreiposlovnelidereizcijelogsvijeta24.05.2024MinistarMijatovićnaSBF-ugovorioonovomprogramuzaprivlačenjedirektnihstranihulanja Izmjenerežimasaobraćaja28.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanaservisnojsaobraćajniciunaseljuBrije…02.06.24-09:45-02.06.24-11:1528.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauulicamaKovačiiVratnikMejdan05.06.24-19:30-05.06.24-22:3028.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajauuliciHadželi,OpćinaHadžići29.05.24-06:00-29.05.24-15:0028.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanasaobraćajniciOsik-OpćinaIlidža28.05.24-00:00-01.07.24-23:5928.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajanadioniciregionalnecesteR442a,Hadžići…01.06.24-12:00-01.06.24-13:3024.05.2024PrivremenaizmjenarežimasaobraćajaunaseljuRosulje-OpćinaVogošća27.05.24-07:00-17.06.24-17:00PinationStrana1Slijedećastrana››DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS OVladi KakofunkcionišeVladaNadležnostiVladeProgramradaVlade PremijerKabinetpremijeraStručnaslužbaVlade ČlanoviVladePrethodnisaziviMinistarstvaislužbe KontaktiVladaSarajevo,ReisaDžemaludinaČauševića1Tel.:+387(0)33562-000 LinkoviParlamentarnaskupštinaBosneiHercegovineVijećeministaraParlamentFederacijeBosneiHercegovineVladaFederacijeBosneiHercegovineKantonalnisudSarajevoKantonalnotužilaštvoKantonaSarajevoOpćinskisuduSarajevuSarajevskaregionalnarazvojnaencijaPrivrednakomoraKantonaSarajevo ©VladaKantonaSarajevo2022.Izrada: ZodzainformatikuistatistikuKS  DugmadSkupštinaKvalitetzrakauKSE-RegistarJnenabkePlaninterventnihmjeralistaprnihifizičkihlicaBudžetInvestirajteunasRegistarpoticajaStatističkiizvještajizaKantonSarajevoUPITNIKZAMJERENJEZADOVOLJSTVAKORISNIKAUSLUGAKS

Sitio:Vlada Kantona SarajevoReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado