Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem
  • Dirección web:webaccount.ba
  • Servidor IP:104.26.14.111
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:webaccount.baValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:webaccount.bafluir

439

nombre de dominio:webaccount.baBueno o malo

Es el éxito o el fracaso. pero perseverancia feroz

sitio web:Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem Pesos

2

sitio web:Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem IP

104.26.14.111

sitio web:Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem contenido

Webaccount|WebRačunovodstveniProgram|IntegralniInformacioniSistem SaznajvišeModuliSpecijalnoPonuda KontaktPodrškaZakoračiteusvijetWebRačunovodstvaUštedivrijeme,resurseinovac.Budiustalnojvezisasvojimklijentima.Povežisvojtimipovećajproduktivnost,bilogdje,bilokada. Vrijemejezaneštodrugačije,zaneštobolje! Saznajviše Globalnapodrška24/7Bilogdje,bilokada. AudioiVideouputstva, Telefonskapodrška, Emailpodrška, TeamVieweriAnyDeskpodrška. SigurnostbazepodatakaSigurnostpodatakananajvišemnivou. BACKUP(zaštita)bazeurealnomvremenunavišeservera. DostupnostnasvimuređajimaibrowserimaSveštovamjepotrebnojeinternetkonekcija,iViimatesvojeposlovanjenadlanu. Dostupnonasvimmodernimuređajimaibrowserima. DomaćisoftwareupotpunWebaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem ostiprilođenzaposlovanjenatržištuBiH.Preko25godinaiskustvauizradi,unaprjeđenjuiodržanjuračunovodstvenogsoftwera.SpremnozakoračiteusvijetWebračunovodstva. Povežitesvojeposlovanje. NekaVaštimiVašiklijentiradekaojedno.Nedozvolitedagubitedrocjenovrijeme.Buditeproduktivnibilogdjeibilokada,nesamoukancelarWebaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem ijiizajednimračunarom.Bitionlinenijeteško,sveštovamjepotrebnojeinternetkonekcija,ibuditeutokusaVašimposlovanjem24/7. Pogledajštanudimo Kompletnorješenje-IntegralniInformacioniSistem.IspodsenalazilistasvihmodulakojeIntegralniInformacioniSistemWebaccountnudisvojimklijentima.PDVevidencijaVođenjeknjigaulaznihfaktura(KUF), knjigaizlaznihfaktura(KIF), PDVPrija, DodatakuzPDVpriju.Automatskokontiranjeufinansije.BlajnaNalognanaplatu,nalogzaisplatu.Dnevnikblajne.Automatskokontiranjeufinansijeipdv.FinansijeKompletnofinansijskoknjigovodstvo,bilansstanja,bilansuspjeha.Detaljneanalize,izvještajiigrafikoni.Robno-materijalnoposlovanjeVođenjeveleprodaje,maloprodaje,skladišta,proizvodnja,automatika.Automatskokontiranjeufinansijeipdv. POSSistemiModulprilođenzamaloprodaju.POSKasa,TouchKasa.Izvještajiigrafikoniurealnomvremenu.Automatskokontiranjeufinansijeipdv.BillingSistemModulosmišljendauštedivrijemeiolakšakreiranjeračuna.Ukolikoimatevišeklijenata,kojimaizdajeteračunenamjesečnojilidrugojosnovi,negubitevrijemenakopiranjeiizmjenuračunasvakimjesec. KreirajteSVEračunesamoJEDNIMklikom.Automatskokontiranjeufinansijeipdv.KadroviiplaćeObračunplaća,porezanadohodak,platneliste,specifikacije(rezidenti,nerezidenti, samostalnedjelatnosti,ostalesamostalnedjelatnosti,ugovorodjelu,autorskihonorari).Automatskiispisivirmana. Spisakzabanku,obrazciolp1021,gip1022,mip1023,aug,asd,pdnkartoni-m4,ostaliizvještaji.Automatskokontiranjeufinansijsipdv. VirmaniModulzaispisvirmana. Uvozvirmanau.txtfile-udirektnoubanku. StalnasredstvaMatičnaevidencijastalnihsredsta.Automatskiobračunamortizacije,ostaliizvještajiianalize.BitnojenapomenutidasvakiodgorenednihmodulaimaipripadajućimodulIzvještaji-TabelarniiIzvještaji-Grafikoni Izvještaji-Tabelarni Preko300različitihizvještaja,međukojimasuizakonompropisaniizvještaji.Izvještaji-GrafikoniPomoćudinamičkihgrafikonapratitetrendoverastailiopadanja.Poreditepodatkevišedatasetova.Gafikonipružajuvizualnuverzijupodatakakojimogubitikorisnizalakšetumačenjeposlovanja.. Nekeodspecijalnihfunkcijasu:AutomatskokontiranjeAutomatskokontiranjedokumenatainalogauFinansijeiPDV.Finansije-UvozizvodauXMLformatuUvozizvodauXMLformatu.BankamorabitiumogućnostiispostitiizvodeklijentimauXMLformatu. Virmani-IzvozvirmanauTXTformatuAutomatskiizvozvirmanauTXTformatunakonizvršenogobračunaplaća.BankamorabitiumogućnostiuvozavirmanaujednomodoblikaTXTfile-a. Skladištenjeslikaidokumenata.Registriiskladištenjepapirologijejeprošlost. Povežitesvedokumente,nalogeistkesaodgovarajućomslikomiliskeniranimdokumentom. FiskalizacijaFiskalizacijadirektnosaservera,prilođenozaTRINGfiskalneuređaje. BillingSistemUniverzalnorješenjeosmišljenodauštedivrijemeiolakšakreiranjeračuna.Ukolikoimatevišeklijenata,kojimaizdajeteračunenamjesečnojilidrugojosnovi,negubitevrijemenakopiranjeiizmjenuračunasvakimjesec. KreirajteSVEračunesamoJEDNIMklikom. SlanjeizvještajanaemailDirektnoslanjesvihizvještajaizaplikacijenaemail. Dostupnostianalizaprikupljenihpodatakasuključni.NedozvolitedaVašposaoispaštailidogovoripropadajuzbogtogaštoVampodacinisudostupniuvijekisvugdje. JitesenanekiodnačinakontaktformeipredstitenamVašufirmuiVašeposlovanje.TusmodaVampomognemopriodabirunajboljeopcije. Našciljjeolakšati,ubrzatiiunaprijeditiVašeposlovanje.UbrzajteiunaprijediteVašeposlovanjeuznas. BrzoijednostnozapočnitesakorištenjemWebRačunovodstveneAplikacije.Istaknuto.Zasvapitanjaiupitekontaktirajtenasnanekuodnedenihopcijaispod.CijenaiplanrađenipomjeriklijentaCijenaiplanseformirajuposebnozasvakufirmu,uzisnostiodnjenihpotreba.Posebnaponuda..Posebnaponudaza: Računovodstveneencije Želitekratkuprezentaciju?Pozovitenasilinamseobratiteputemkontaktforme.TusmodaseupoznamoipokušamopomoćiVamaiVašemposlovanju. Svavašapitanjasunamveomavažnaipomažunamdabudemoštobolji,avizadovoljniji.Dalijepotrebnainstalacijasoftwarea?Instalacijanijepotrebna.Zakorištenjesoftwareajepotrebanemailipassword,kojisedobijunakonštoVasregistrujemousistem.Odakleikakopristupamaplikaciji?Webaplikacijajedostupnanasvimuređajima,bilodaseradioPCračunaru,laptopu,tabletuilimobilnomtelefonu.Potrebnojedaimateinternetkonekcijuinekiodmodernihpretraživača(Chrome,MozillaFirefox,Opera,Safari).Kojajecijenakorištenjaaplikacije?Aplikacijaseneprodajejednokratno,nitisenaplaćujubilokakveinicijalnelicence.Cijenajeformirananabazimjesečnognajmaaplikacijeuzobezanugovoroodržanjuipodršcisanašestrane.Cijenaseformirazasebnozasvakukompaniju,uzisnostiodnjenihpotreba. Kakomogupočetikoristitiaplikaciju?UslučajudatražitenajboljeprogramskorješenjezaVašeposlovanje.Potrebnojedanaskontaktirateputememailadreseiliputemkontakttelefona.Svepodatkemožetepronaćiukontaktformiispod. Imatepitanje,pošaljitenamemail.HvalanaVašemupitu!Vašaporukajevećstigla!Uskoroćemovaskontaktirati.Kontakt.UkolikoimatenekopitanjemolimoVasdanamsejitenaemaililikontakttelefon.PokušatćemodaVamWebaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem pomognemoiodgovorimonasvaVašapitanjauštokraćemroku. NazivWebaccountGroupd.o.o.AdresaBranilacaSarajeva47,,SarajevoWebEmailinfo@webaccount.baTelefon+38762421431 DownloadAnyDeskDownloadInfo-Sendownload.exeHelpandsupport Saznajviše Moduli Specijalno Ponuda Kontakt Kontakt Naziv:WebaccountGroupd.o.o.Adresa:BranilacaSarajeva47,,SarajevoWeb:Email:info@webaccount.baTelefon:+38762421431 ©Webaccount2021.Svaprazadržana.

Sitio:Webaccount | Web Računovodstveni Program | Integralni Informacioni Sistem Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado