Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr
  • Dirección web:www.naftemporiki.gr
  • Servidor IP:104.22.38.179
  • Descripción del lugar:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

nombre de dominio:www.naftemporiki.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.naftemporiki.grfluir

558

nombre de dominio:www.naftemporiki.grBueno o malo

Subidas y bajadas. Superar todas las dificultades feroz

sitio web:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grPesos

2

sitio web:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grIP

104.22.38.179

sitio web:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grcontenido

ΕιδήσειςαπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο|ΗΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(function(H){H.className=H.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement)varmi_version='8.22.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-YBCLD1ZVCK', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index3){ fieldsArray.scroll_tΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.griming=timing MonsterInsightsObject.sendEvent('event','scroll_depth',fieldsArray); }else{ MonsterInsightsObject.sendEvent('event','scroll_depth',fieldsArray); } } functioncalculateMarksΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr(docHeight){ return{ '25%':parseInt(docHeight*0.25,10), '50%':parseInt(docHeight*0.50,10), '75%':parseInt(docHeight*0.75,10), /*Cushiontotrigger100%eventiniOS*/ '100%':docHeight-5 }; } functioncheckMarks(marks,scrollDistance,timing){ /*Checkeachactivemark*/ $.each(marks,function(key,val){ if($.inArray(key,cache)===-1&&scrollDistance>=val){ sendEvent('Percente',key,scrollDistance,timing); cache.push(key); } }); } functionrounded(scrollDistance){ /*ReturnsString*/ return(Math.floor(scrollDistance/250)*250).toString(); } functioninit(){ bindScrollDepth(); } /* *PublicMethods */ /*ResetScrollDepthwiththeoriginallyinitializedoptions*/ $.scrollDepth.reset=function(){ cache=[]; lastPixelDepth=0; $window.off('scroll.scrollDepth'); bindScrollDepth(); }; /*AddDOMelementstobetracked*/ $.scrollDepth.addElements=function(elems){ if(typeofelems=="undefined"||!$.isArray(elems)){ return; } $.merge(options.elements,elems); /*Ifscrolleventhasbeenunboundfromwindow,rebind*/ if(!scrollEventBound){Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr bindScrollDepth(); } }; /*RemoveDOMelementscurrentlytracked*/ $.scrollDepth.removeElements=function(elems){ if(typeofelems=="undefined"||!$.isArray(elems)){ return; } $.each(elems,function(index,elem){ varinElementsArray=$.inArray(elem,options.elements); varinCacheArray=$.inArray(elem,cache); if(inElementsArray!=-1){ options.elements.splice(inElementsArray,1); } if(inCacheArray!=-1){ cache.splice(inCacheArray,1); } }); }; /* *Throttlefunctionborrowedfrom: *Underscore.js1.5.2 *httpunderscorejs.org *(c)2009-2013JeremyAshkenas,DocumentCloudandInvestigativeReporters&Editors *UnderscoremaybefreelydistributedundertheMITlicense. */ functionthrottle(func,wait){ varcontext,args,result; vartimeout=null; varprevious=0; varlater=function(){ previous=newDate; timeout=null; result=func.apply(context,args); }; returnfunction(){ varnow=newDate; if(!previous)previous=now; varremaining=wait-(now-previous); context=this; args=arguments; if(remaining

Sitio:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado