VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

  • 2022-01-07Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
  • Dirección web:www.vnexpress.net
  • Servidor IP:111.65.249.59
  • Descripción del lugar:VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,...

nombre de dominio:www.vnexpress.netValuación

acerca de 1000~20000

nombre de dominio:www.vnexpress.netfluir

367

nombre de dominio:www.vnexpress.netBueno o malo

Prosperidad y decadencia. Altibajos La buena suerte trae mala suerte

sitio web:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtPesos

2

sitio web:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtIP

111.65.249.59

sitio web:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtcontenido

VnExpress-BáotiếngViệtnhiềungườixemnhấtif(window.supportLS===true&&typeofObject.values==='function'&&typeofObject.keys==='function'){vartsFolderApply=[,,,,,,];vartsFolder=;varswapZone=function(selector,output){varcycle=setInterval(function(){if(document.querySelector(selector)!==null){clearInterval(cycle);document.querySelector(selector).outerHTML=output;}},50);setTimeout(function(){clearInterval(cycle);},5000);}varswapGetStore=function(key,isObject){vardata=localStore.getItem(key);if(data!==null&&typeofisObject!=='undefined'&&isObject===true){returnJSON.parse(data);}returndata;}varswapSetStore=function(key,data){if(typeofdata==='object'){data=JSON.stringify(data);}returnlocalStore.setItem(key,data);}varswapGetRead=function(){vard=newDate();varkeyRead='swap_zone_readed_'+(d.getMonth()+1)+d.getDate();varreaded=swapGetStore(keyRead,true);varrs=[];if(readed!==null){rs=Object.values(readed);}returnrs;}varrenderThumb=function(articleData,tsFolder,thumbSize,defaultIme,swapURL){vararticePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']!=='undefined'&&Object.keys(articleData['thumb_list']).length&&typeofarticleData['thumb_list']['thumb_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'){articePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']){articePicture='';}}returnarticePicture;}vartsID=[,,,,];vartsIDCommerce=[2];vartsIDCommerceID=[];varts=[{"key":0,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/nguoi-dan-dung-kin-duong-cho-hung-loc-chua-ba-binh-duong-.html","title_format":"Ng\u01b0\u1eddid\u00e2n\u0111\u1ee9ngk\u00edn\u0111\u01b0\u1eddngch\u1eddh\u1ee9ngl\u1ed9cch\u00f9aB\u00e0B\u00ecnhD\u01b0\u01a1ng","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KUZ_wlWt_evJv0BiuZ1rPA","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=L6-15nFZ27Fn-FY7kwjcNQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=dZuyA3b14XhNXDai5GMWEg","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=toJDG0spQlFefjqc7uGLiA","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=4Cg7KmmCC7Mo5gx0QjmD0g","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hxFXtd9_DVKBwdw2dI8m0Q","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/d5t39.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=35vvLkwqubyedH21X7tUGw"},"privacy":,"lead":"H\u00e0ngch\u1ee5cngh\u00ecnng\u01b0\u1eddi\u0111\u1ee9ng\u0111\u00f4ngngh\u1eb9thaib\u00ean\u0111\u01b0\u1eddngph\u1ed1B\u00ecnhD\u01b0\u01a1ng,\u0111\u01b0atayh\u1ee9ngl\u1ed9ct\u1eeb\u0111o\u00e0nnghinhB\u00e0\u0111iqua.","short_lead":"","article_type":3,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":0},{"key":1,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/chung-cu-mini-nut-hang-tram-nguoi-phai-di-doi-.html","title_format":"Chungc\u01b0minin\u1ee9t,h\u00e0ngtr\u0103mng\u01b0\u1eddiph\u1ea3idid\u1eddi","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=utE5aYwWd5AmJtiDrj_HJQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=kh-wXUPRr9SAlHxGVvnQpQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=FTHA5RBqwGG9HQaC0bF1lA","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dWzxT_hL7O3n_BSGkSPdWQ","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=V-jRXVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất4lqZwaPWrt26ZzA","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EqBH-2C41uuzfI7ane5PYw","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/8bd20deda83ac2b-5-1273-09.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=adfnFtoLXEAHDrmKChAM_g"},"privacy":,"lead":"T\u1ea7ng1chungc\u01b0minicao8t\u1ea7ng\u1edfqu\u1eadnThanhXu\u00e2nb\u1ecbn\u1ee9t,ch\u1ee7\u0111\u1ea7ut\u01b0v\u00e0ch\u00ednhquy\u1ec1nph\u1ea3idid\u1eddid\u00e2n,c\u0103ngd\u00e2yc\u1ea3nhb\u00e1o\"khuv\u1ef1cc\u1ea5mv\u00e0o\".","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"H\u00e0N\u1ed9i","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Chungc\u01b0minis\u1ed122Bng\u00f5236Kh\u01b0\u01a1ng\u0110\u00ecnh,ph\u01b0\u1eddngH\u1ea1\u0110\u00ecnh,qu\u1eadnThanhXu\u00e2nxu\u1ea5thi\u1ec7nv\u1ebftn\u1ee9tt\u1eebh\u01a1nch\u1ee5cng\u00e0ynay.C\u1ed9tnh\u00e0t\u1ea7ng1c\u00f3nhi\u1ec1uv\u1ebftn\u1ee9tch\u1ea1yngangd\u1ecdct\u1eebch\u00e2nc\u1ed9tl\u00eantr\u1ea7n.Ch\u1ee7\u0111\u1ea7ut\u01b0ph\u1ea3igiac\u1ed1t\u1ea1mb\u1eb1ngnhi\u1ec1ugi\u00e0ngi\u00e1o.C\u01a1quanch\u1ee9cn\u0103ngc\u0103ngd\u00e2yc\u1ea3nhb\u00e1o"khuv\u1ef1cc\u1ea5mv\u00e0o",c\u1eaftc\u1eedng\u01b0\u1eddi","is_sticky":0},{"key":2,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/ton-that-cua-quan-doi-nga-va-ukraine-qua-hai-nam-xung-dot-.html","title_format":"T\u1ed5nth\u1ea5tc\u1ee7aqu\u00e2n\u0111\u1ed9iNgav\u00e0Ukrainequahain\u0103mxung\u0111\u1ed9t","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HDCGLjxf2uBHSg5J7pNQqw","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=7IRDPpQ0Z6-oi5pQBkZQug","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=syubBomrgMIVaLH6cmKVkQ","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1rSxIgz8y2mrmB9WFs4_fw","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=NJMgzbpNqIsFAuq3Fl5Gbg","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6qqmLSBkyuUyjrYtJvu9Bg","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/23\/robotyne-jpg-19-34.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=E65DiOfdefk2Wcf0kmcwJQ"},"privacy":,"lead":"Ngav\u00e0Ukrainec\u00f3th\u1ec3\u0111\u00e3m\u1ea5tt\u1ed5ngc\u1ed9ng800.000binhs\u0129tronghain\u0103mchi\u1ebfns\u1ef1,c\u00f9ngh\u00e0ngngh\u00ecnkh\u00edt\u00e0ihaib\u00eanb\u1ecbph\u00e1h\u1ee7ytronggiaotranh.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Sauhain\u0103mgiaotranhd\u1eefd\u1ed9i,t\u00ecnhh\u00ecnhchi\u1ebfntr\u01b0\u1eddnggi\u1eefaNgav\u00e0Ukraineg\u1ea7nnh\u01b0kh\u00f4ngthay\u0111\u1ed5i,ch\u1ec9t\u1ed5nth\u1ea5tc\u1ee7ahaib\u00eanl\u00e0kh\u00f4ngng\u1eebngt\u0103ngl\u00ean.Ngag\u1ea7n\u0111\u00e2ychi\u1ebfmth\u00e0nhph\u1ed1deevka\u1edfmi\u1ec1n\u0111\u00f4ngUkrainev\u00e0\u0111angd\u1ed3nl\u1ef1c\u0111\u1ec3ti\u1ebfpt\u1ee5ct\u1ea5nc\u00f4ng,nh\u01b0ngnhi\u1ec1ukh\u1ea3n\u0103ngs\u1ebdkh\u00f4ngt\u1ea1o\u0111\u01b0\u1ee3c\u0111\u1ed9tph\u00e1n\u00e0o\u0111\u00e1ngk\u1ec3,khi","is_sticky":1},{"key":3,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/ong-chu-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-bi-cao-buoc-chiem-doat-hon-1-000-ty-dong-.html","title_format":"\u00d4ngch\u1ee7T\u00e2nHi\u1ec7pPh\u00e1tTr\u1ea7nQu\u00edThanhb\u1ecbc\u00e1obu\u1ed9cchi\u1ebfm\u0111o\u1ea1th\u01a1n1.000t\u1ef7\u0111\u1ed3ng","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AdlwO4BzYcOGZ0YUBgUSrQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=l-3Nny-pwPG3OgfBT6P7xg","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=ciNqKj1Vni3E1CMVmG4jjA","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PuMg5N8UO8LJrgqizCpyRQ","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=5uS4X2mM0LBVbfcHEyUhwg","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YPFpGqEJA1JG3aIurvuu9g","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/thanh-98-28.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=WtbmMyfQmLMHwPcLUhg4cg"},"privacy":2560,"lead":"\u00d4ngTr\u1ea7nQu\u00edThanh,Ch\u1ee7t\u1eadp\u0111o\u00e0nT\u00e2nHi\u1ec7pPh\u00e1t,b\u1ecbc\u00e1obu\u1ed9cchovayl\u00e3id\u01b0\u1edbih\u00ecnhth\u1ee9csangt\u00eant\u00e0is\u1ea3nr\u1ed3ichi\u1ebfm\u0111o\u1ea1tnhi\u1ec1uth\u1eeda\u0111\u1ea5t,t\u1ed5nggi\u00e1tr\u1ecb1.048t\u1ef7\u0111\u1ed3ng.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":""VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất,"off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Ng\u00e0y24\/2,h\u00e0nhvic\u1ee7a\u00f4ngThanh,71tu\u1ed5i,c\u00f9ngcong\u00e1iTr\u1ea7nUy\u00eanPh\u01b0\u01a1ng,43tu\u1ed5iv\u00e0Tr\u1ea7nNg\u1ecdcB\u00edch,40tu\u1ed5i,b\u1ecbC\u01a1quanC\u1ea3nhs\u00e1t\u0111i\u1ec1utraB\u1ed9C\u00f4ngan(C01)n\u00eautrongk\u1ebftlu\u1eadn\u0111i\u1ec1utrab\u1ed5sung,\u0111\u1ec1ngh\u1ecbtruyt\u1ed1v\u1ec1t\u1ed9iL\u1ea1md\u1ee5ngt\u00ednnhi\u1ec7mchi\u1ebfm\u0111o\u1ea1tt\u00e0is\u1ea3ntheokho\u1ea3n4\u0110i\u1ec1u175B\u1ed9lu\u1eadtH\u00ecnhs\u1ef1.\u1edeC\u00f4ngtyTNHHTh\u01b0\u01a1ng","is_sticky":0},{"key":4,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/video.vnexpress.net\/canh-sat-chua-chay-ke-giay-phut-cuu-nguoi-truoc-dap-lua-sau-.html","title_format":"C\u1ea3nhs\u00e1tch\u1eefach\u00e1yk\u1ec3gi\u00e2yph\u00fatc\u1ee9ung\u01b0\u1edditr\u01b0\u1edbc,d\u1eadpl\u1eedasau","thumb_list":{"thumb_gif_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JJviKchYYnCM6o8QR5JM4Q&t=ime","thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ss8jNxzTLSeF8ytyPFtAzA&t=video","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=zzgdGiULsotsjd1b2Tdm9A&t=video","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=vuGmI4IReov0GcriRYOkFg&t=video","thumb_gif_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1uokBHyn04ay_yvxSwskSw&t=ime","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jE_4qTljQq1BXw12lYXFwg&t=video","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=4Il50o9AIwH6WYK2whpd0A&t=video","thumb_gif_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sNHhkexp2z9E8TB-VIMvxA&t=ime","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ajd-sy74o2JICqIKINorsg&t=video","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/02\/24\/cuu4nguoi-83-30.gif?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=fGywh3AAYLyoSWqZvPOZ5g&t=video"},"privacy":2562,"lead":"L\u1eedab\u1ed1cl\u00eanr\u1ea5tm\u1ea1nhtrongkhing\u01b0\u1eddik\u1eb9t\u1edft\u1ea7ng2v\u00e0t\u1ea7ng3n\u00eanc\u00e1cchi\u1ebfns\u0129PCCCquy\u1ebft\u0111\u1ecbnhc\u1eaftchu\u1ed3ngc\u1ecdp,c\u1ee9u3n\u1ea1nnh\u00e2ntr\u01b0\u1edbckhid\u1eadpl\u1eedanh\u00e04t\u1ea7ng\u1edfng\u00f5Qu\u1ef3nh,qu\u1eadnHaiB\u00e0Tr\u01b0ng.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"H\u00e0N\u1ed9i","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":0}];vartsClone=JSON.parse(JSON.stringify(ts));varswapURL='s1cdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v861';if(1){varswapAction=false;varreaded=swapGetRead();vareditorPositionChange=false;vareditorPositionPrev=swapGetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,true);swapSetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,tsID);tsID.sort();if(editorPositionPrev!==null&&typeofeditorPositionPrev!=='undefined'){editorPositionPrev.sort();}if(editorPositionPrev!==null&&JSON.stringify(editorPositionPrev)!==JSON.stringify(tsID)){editorPositionChange=true;}varreadedInTS=false;if(readed.length>0){for(varr=0;r-1){readedInTS=true;break;}}}if((readed.length===0||readedInTS===false)&&editorPositionChange===false){varshuffleZone=function(a){varj,x,i;for(i=a.length-1;i>0;i--){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));x=a[i];a[i]=a[j];a[j]=x;}returna;}ts=shuffleZone(ts);swapAction=true;}elseif(readed.length>0){varh=0;vartsReaded=[];vartsNew=[];for(vark=0;k-1){tsReaded[postionReaded]=ts[k];}else{tsNew[h]=ts[k];h++;}}ts=Object.values(tsNew.concat(tsReaded));swapAction=true;}if(swapAction===true){if(tsIDCommerceID.length>0){for(varc=(ts.length-1);c>=0;c--){varp=tsIDCommerceID.indexOf(parseInt(ts[c]['article_id']));if(p>-1){ts.splice(c,1);}}for(varv=0;v-1){cls_thumb_ratio='thumb-16x9';}if([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(1)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_topicarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_folderarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}else{varcontent=articleData['content'];if(typeofarticleData['short_lead']!=='undefined'&&articleData['short_lead']){content=articleData['short_lead'];}swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>article',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+((+parseInt(articleData['article_type'])==1)?''+content+'':'')+''+articleData['date_time']+''+articleData['comment']+'');}}elseif((i-1)||(i-1)||(i-1)){if(i===1&&[].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'680_408','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(2)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-top-topicarticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['short_lead']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'240_144','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-news-toparticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'240_144','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-news-toparticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif(tsFolder===){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'300_180','notfound_500x300.jpg'VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất,swapURL);if(typeofarticleData['icon_on_ime']!='undefined'&&articleData['icon_on_ime']!=''){articePicture+=articleData['icon_on_ime'];}swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}else{vararticePicture='';if([,].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'240_144','notfound_500x300.jpg',swapURL);}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'300_180','notfound_500x300.jpg',swapURL);}else{articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'220_132','notfound_500x300.jpg',swapURL);}varsttSelector=3;if([,,,].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=2;}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=1;}if(tsFolder===){swapZone('.section_five_newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.block-four-newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_4_newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_container>div>div.col-left.col-small>article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+((!articleData['off_thumb'])?''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+'':'')+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}}}}}varaddScripts=function(filepath,runtype,callback,stype){varel=document.createElement('script');if(typeofstype==='undefined'){el.type='text/jascript';}else{el.type=stype;}el.src=filepath;el.async=runtype;el.onload=function(){el.setAttribute('loaded','loaded');if(typeofcallback=='function'){callback();}}document.getElementsByTName('head')[0].appendChild(el);}window.dontSupportES=!(window.Promise&&window.HTMLPictureElement&&[].includes&&Object.keys&&NodeList.prototype.forEach&&window.IntersectionObserver);if(window.dontSupportES){addScripts('pfjs.vnecdn.net/all.js?ua='+encodeURIComponent(nigator.userent),true,function(){window.updateBrowser=true;setTimeout(function(){window.dontSupportES=false;},1000);});}if(typeofwindow.supportLS==='undefined'){try{localStore.setItem('check_store','localstore');window.supportLS=true;}catch(e){console.log(e);window.supportLS=false;}}varcacheTimeUpdate='00';varisValidateCachePe=false;varcookieName='_efr';vargetCookie=function(name){varvalue=";"+document.cookie;varparts=value.split(";"+name+"=");if(parts.length>=2){returnparts.pop().split(";").shift();}else{return'';}}varsetCookie=function(name,value,expire){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expire*60*1000));expires=";expires="+date.toUTCString();document.cookie=name+"="+value+expires+";path=/";}varunixTimeWithTimeZone=function(offset){vard=newDate();varutc=d.getTime()+(d.getTimezoneOffset()*);varnd=newDate(utc+(*offset));returnDate.parse(nd.toLocaleString());}varvalidateCachePe=function(){varisDetail=(typeofPE_DETAIL!=='undefined'&&PE_DETAIL===1);if(isValidateCachePe===false&&isDetail===false){varcookieEFR=getCookie(cookieName);vardatenow=unixTimeWithTimeZone('+7');isValidateCachePe=true;if((datenow-cacheTimeUpdate)/(1000*60)>60){if(cookieEFR!=cacheTimeUpdate){setCookie(cookieName,cacheTimeUpdate,60);newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow;location.reload(true);}else{newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow+'&action=no_reload';}}}}validateCachePe();window.addEventListener('peshow',function(event){if(event.persisted){validateCachePe();}});window.lazyPrefix='_VnE_0508';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_65da68c7d02ec_'+location.pathname+'_';window.registryArea=[];if(window.supportLS){varrunScripts=function(input){if(typeofinput!='undefined'&&input.toLowerCase().indexOf("")>-1){vart=document.createElement('section');t.innerHTML=input;varscripts=t.querySelectorAll('script');[].forEach.call(scripts,function(script){insertScript(script);});}}varinsertScript=function(sc){vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';if(sc.src){s.onerror=function(){console.log('Initscript'+sc.src+'fail');};s.src=sc.src;}else{s.textContent=sc.innerText;}document.head.appendChild(s);sc.parentNode.removeChild(sc);}try{varcacheData=sessionStore.getItem(window.lazyKey);if(cacheData!=null){cacheData=JSON.parse(cacheData);window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(e){for(varj=0;j!function(e){"usestrict";vart=function(t,n,r){functiono(){i.addEventListener&&i.removeEventListener("load",o),i.media=r||"all"}vara,l=e.document,i=l.createElement("link");if(n)a=n;else{vard=(l.body||l.getElementsByTName("head")[0]).childNodes;a=d[d.length-1]}vars=l.styleSheets;i.rel="stylesheet",i.href=t,i.media="onlyx",functione(t){if(l.body)returnt();setTimeout(function(){e(t)})}(function(){a.parentNode.insertBefore(i,n?a:a.nextSibling)});varu=function(e){for(vart=i.href,n=s.length;n--;)if(s[n].href===t)returne();setTimeout(function(){u(e)})};returni.addEventListener&&i.addEventListener("load",o),i.onloadcssdefined=u,u(o),i};"undefined"!=typeofexports?exports.loadCSS=t:e.loadCSS=t}("undefined"!=typeofglobal?global:this),function(e){if(e.loadCSS){vart=loadCSS.relpreload={};if(t.support=function(){try{returne.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){return!1}},t.poly=function(){for(vart=e.document.getElementsByTName("link"),n=0;nMớinhất TintheokhuvựcHàNộiTPHồChíMinh InternationalMớinhấtThờisựGócnhìnThếgiớiVideoPodcastsKinhdoanhBấtđộngsảnKhoahọcGiảitríThểthaoPhápluậtGiáodụcSứckhỏeĐờisốngDulịchSốhóaXeÝkiếnTâmsựThưgiãnTấtcảNgườidânđứngkínđườngchờhứnglộcchùaBàBìnhDươngHàngchụcnghìnngườiđứngđôngnghẹthaibênđườngphốBìnhDương,đưatayhứnglộctừđoànnghinhBàđiqua.Chungcưmininứt,hàngtrămngườiphảididờiTổnthấtcủaquânđộiNgavàUkrainequahainămxungđộtGócnhìnKhủngbốconnợAiũngcóthểtrởthànhnạnnhândựbịcủanhữngkẻngồitrongbóngtối,saucácappvaytiền.VõNhậtVinh ÔngchủTânHiệpPhátTrầnQuíThanhbịcáobuộcchiếmđoạthơn1.000tỷđồngÔngTrầnQuíThanh,ChủtậpđoànTânHiệpPhát,bịcáobuộcchovaylãidướihìnhthứcsangtêntàisảnrồichiếmđoạtnhiềuthửađất,tổnggiátrị1.048tỷđồng.Cảnhsátchữacháykểgiâyphútcứungườitrước,dậplửasauHàNộiLửabốclênrấtmạnhtrongkhingườikẹtởtầng2vàtầng3nêncácchiếnsĩPCCCquyếtđịnhcắtchuồngcọp,cứu3nạnnhântrướckhidậplửanhà4tầngởngõQuỳnh,quậnHaiBàTrưng.Cáctỉnhtiếcnuốivìphảidừngtuyểnlớp10bằngIELTSNhiềunhàquảnlýchorằngviệcưutiênthísinhđạtIELTSvàolớp10giúpgiảmáplựcthicử,tạođộnglựchọcngoạingữởđịaphương,nêntiếckhiBộGiáodụcyêucầudừng.Phátthứcăn,nướcuốngmiễnphíchokháchđichùaBàBìnhDươngRằmthángGiêng,mộtsốtuyếnđườnghướngvềchùaBàThiênHậuxuấthiệnnhiềuđiểmphátnước,đồăn,khănlạnh...miễnphíchokháchthậpphươngđếnviếngchùa.7cánbộchứngkhoánliênquanvụôngTrịnhVănQuyếtthaotúngthịtrường7ngườicủaVụGiámsátcôngtyđạichúng,TrungtâmLưukýchứngkhoánViệtNamvàSàngiaodịchchứngkhoánTPHCMbịcáobuộcliênquanvụánchủtịchFLCTrịnhVănQuyết.Nơingườidânsốngchungvới2.000ngôimộĐàNẵngPhườngHòaKhánhNam,quậnLiênChiểucókhoảng8.000hộdânvàcótới2.000mộnằmxenlẫnkhudân,nhiềunhàmộnằmngaytrongkhuônviên.TiềnđạoCLBTPHCMbịđuổivìhúcđầucầuthủHàNộiFCHàNộiCheickTimiteđánhnguộikhiếnCLBTPHCMthiệtquânngayphútthứ3,trướckhithuaHàNộiFC1-3ởvòng10V-Leue2023-2024.Ngàythơ-HàNộivắngvìmưa,TPHCMđôngvuiHàngtrămđộcgiảxemtrìnhdiễnthơtạiTPHCM.cònởHàNội,lácđácngườiđếndự"NgàythơViệtNam"domưalạnh14độC.NgườitrẻcúngTếtNguyêntiêukiểumớiTPHCMBangàytrướcTếtNguyêntiêu,KimPhụng,28tuổi,đặtmuatrênmạngmộtmẹtviênbánhtrôimochithaychochètrôinướctruyềnthống.Ngatuyênbốsẽ'trảthù'lệnhtrừngphạtcủaphươngTâyÔngMedvedevtuyênbốNgasẽtìmcách"trảthù"cáclệnhtrừngphạtlớncủaphươngTây,saukhiMỹcôngbốloạtbiệnphápmớinhằmvàoMoskva.Cắt'chuồngcọp',cứu4ngườimắckẹttrongđámcháyHàNộiLínhcứuhỏadùngkìmchuyêndụngcắtmộtphần"chuồngcọp"bancông,giảicứu4ngườitrongđámcháynhàởquậnHaiBàTrưng,rạngsáng24/2.BộtrưởngQuốcphòngNgathămchiếntrườngQuânđộiNgachobiếtBộtrưởngQuốcphòngShoiguthămlựclượngởkhuvựcdoMoskvakiểmsoáttạichiếntrườngUkraine,songkhôngnêuđịađiểmcụthể.XecontainerlậtchắnngangđèoMimosaởcửangõĐàLạtLâmĐồngĐangđổđèoMimosacửangõTPĐàLạt,xecontainerbấtngờbịlật,chắnngangmặtđường,cơquanchứcnăngcấmôtôquađèođểtránhùntắc.KiptumannghỉtrongkhuônviêngiađìnhKenyaHàngnghìnngườidân,TổngthốngWilliamRutocùnggiađìnhđưakỷlụcgiamarathonthếgiớiKelvinKiptumvềnơiannghỉcuốicùngtạinhàanhởChepkoriongày23/2.ĐộimưavạvậttrongđêmchờxinấnđềnTrầnNamĐịnhNgườidânbấtchấpthờitiếtmưalạnh,đứngngồivạvật3-4tiếngtrongđêmchờđếngiờđượcphátấnđềnTrầnlúc5h.Tỷlệtânbinhtốtnghiệpđạihọc,caođẳngtăngTỷlệtốtnghiệpđạihọc,caođẳngcủacôngdânthựchiệnnghĩavụởmộtsốđịaphươngnămnaycảithiện,trongđóHàNộităng4%,HảiDương3%,HảiPhòng1%.Ngatịchthuhơn1tỷUSDtàisảncủadoanhnghiệpĐứcTàisảncủahãngkhíđốtcôngnghiệpLindetạiNgasẽbịtịchthu,saukhidừnghoạtđộngtạiđâyvìxungđộtUkraine.LýTửThấtgâychúýsaubanămvắngbóng"TiênnữTứXuyên"LýTửThấtgâyxônxaokhiđổitênkhaisinh-độngtháimớicủacôsaubanămởẩn.Kếhoạchtrụcvớtxáctàuđắmchứa200tấntiềnvàngMộtsốđồvậttừxáctàuSanJose,xáctàutrịgiákhoảng20tỷUSDởngoàikhơiColombia,sẽđượctrụcvớtbằngrobottừtháng4.NgườiHoaởTPHCMxếphàngxinlộcdịpTếtNguyêntiêuĐêmtrướcTếtNguyêntiêu,đôngđúcngườidânđếnchùaÔng,quận5đểcúngbái,vaylộc,chạmvàotượngthờmongbìnhan,maymắn.DiệnmạochiếntrườngUkrainesauhainămgiaotranhCảNgavàUkraineđềuápdụngnhiềucôngnghệmớitronggiaotranhsuốthainămqua,nhưngcụcdiệnchiếntrườngđanggiốngThếchiếnImộtcáchkỳlạ.SóngđìnhcôngphơibàybấtcậptronghệthốngytếHànQuốcHơn9.000bácsĩđồngloạtxinnghỉphảnánhtìnhtrạngchênhlệchquyềnlợigiữacáckhoađiềutrịthiếtyếuvớinhữngkhoanhiềulợinhuậnhơntrongngànhyHànQuốc.Hiệntrạngkhuvựcđượcđềxuấtxây5quảngtrườngởHàNộiKhuvựchồThiềnQuangrộngkhoảng5hectađượcđềxuấtxâydựng5quảngtrường,đểphụcvụhoạtđộngcộngđồng,tăngtínhkếtnốicảnhquan.varscriptFooterArr=[":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v5486\/v3\/production\/wpn.js",":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v5486\/v3\/production\/modules\/home.defer.js"];varscriptFooterIS=function(scripts,itv){if(window.lazyReady===true){if(typeofitv!=='undefined'){clearInterval(itv);}for(varf=0;f

Sitio:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado