Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
  • Dirección web:www.pronews.gr
  • Servidor IP:104.26.9.56
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:www.pronews.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.pronews.grfluir

230

nombre de dominio:www.pronews.grBueno o malo

Fama y riqueza. Prosperidad y riqueza Ji

sitio web:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοPesos

2

sitio web:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοIP

104.26.9.56

sitio web:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοcontenido

Pronews.gr-ΕιδήσειςμεαξίααπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','QCAyv1E8ZE9uQ','/',host,'/choice.js?t_version=V2');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]=Object.assign(args[3],{t_version:'V2'});}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTriesresponse.json()).then(data=>{if(data.weather){if(data.weather[city]){document.querySelector('.weather-ico').src=data.weather[city].temp_ico;document.querySelector('.weather-num').innerHTML=data.weather[city].temp_num;}}});}functioncheckWeather(){constweather_api_cookie=weatherGetCookie("weather_api_cookie");if(weather_api_cookie!=""){constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');getNewWeather(weather_api_cookie);grCitiesVal.querySelector(`[value='${weather_api_cookie}']`).setAttribute('selected','');}else{constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');weatherSetCookie("weather_api_cookie",grCitiesVal.value,1);getNewWeather(grCitiesVal.value);}}functionweatherSetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}functionweatherGetCookie(cname){varname=cname+"=";vardecodedCookie=decodeURIComponent(document.cookie);varca=decodedCookie.split(';');for(vari=0;iΟργανωμένο«χτύπημα»μεδεκάδεςσυλλήψειςγιαπειρατείασυνδρομητικήςTVΜιαγιγαντιαίαεπιχείρησητηςαστυνομίας,ημεγαλύτερησταχρονικάσεέκτασηκαισυντονισμόδυνάμεωνέλαβεχώραπρόσφατακατάτης«πειρατείας»συνδρομητικώντηλεοπτικώνυπηρεσιών.Πρόκειταιγιατομεγαλύτεροκαιπιοκαλάοργανωμένο«χτύπημα»τηςπειρατικήςTV,μεδεκάδεςσυλλήψειςσεόλητηνΕλλάδα,μεαιχμήπεριοχέςόπωςΑττική,Θεσσαλονίκη,Πελοπόννησο,ΚρήτηκαιΔυτικήΜακεδονία.Ηπροετοιμασίατηςεπιχείρησηςδιήρκεσεμήνες,περιέχειογκωδέστατηδικογραφίαεκατοντάδωνσελίδων,ενώσύμφωναμεπληροφορίεςανάμεσαστουςσυλληφθέντες,φέρονταιναείναικαιπρόσωπαυπεράνωυποψίας,ενώξέπλενανδεκάδεςεκατομμύριασεεικονικέςεπιχειρήσεις«φαντάσματα».Εκτιμάταιότιοιπαράνομεςσυνδρομέςstreamingαποφέρουνστακυκλώματαετήσιαέσοδατηςτάξεωςτων160εκατ.ευρώ,μετοναριθμότωνχρηστώνστηνΕλλάδανακυμαίνεταιαπό500έως900χιλ.youtu.be/1c0l2zHgY2UΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>Τοπάγωματωνεξοπλιστικών,τοδημοσίευματης«Καθημερινής»καιηεπίσκεψηΕρντογάνΠολλάκαισημαντικάερωτήματαπροκύπτουναπότηναπόφασητηςκυβέρνησηςκαιειδικάτουυπουργείουΆμυναςναπαγώσειπολλάαπόταεξοπλιστικάπρογράμματατηςχώραςκαιεπανεξετάσειολιστικάόλοτοαμυντικόδόγμακαιτιςδαπάνες.Δημοσίευματης«Καθημερινής»τηνΤρίτη5/12-άγνωστοανείναιαπόδιαρροέςτηςκυβέρνησης–αναφέρειπωςπαγώνειηδιαδικασίαπρόσκτησηςκορβετώνκαιεκτέλεσηςκομβικούτμήματοςτουνέουαμυντικούδόγματος.Καιόλααυτά,48ώρεςαπότηνεπίσκεψηΕρντογάνστηνΑθήνα,κάτιπουασφαλώςεγείρειεύλογαερωτηματικάγιατοtimingτωνόποιωνδιαρροών,αλλάκαιτουδημοσιεύματος.Σύμφωναμετορεπορτάζ,ηκυβέρνησηαποφάσισενασχεδιαστείαπότηναρχήομακροπρόθεσμοςπρογραμματισμόςγιαταεξοπλιστικάπρογράμματα.youtu.be/ENC6kU72cΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>ΆνοιγμαστιςυπηρεσίεςfactoringαπότηνΠαγκρήτριαΤράπεζαΆνοιγμαστιςυπηρεσίεςfactoringκάνειηΠαγκρήτριαΤράπεζακαθώςτονΙανουάριοτου2024θαξεκινήσειτηλειτουργίατηςηνέαθυγατρικήστοσυγκεκριμένοτομέα,μετάκαιτηνέγκρισηπουέδωσεηΤράπεζατηςΕλλάδος.Ηνέαεταιρείαθαπλαισιωθείαπόέμπειραστελέχητηςαγοράςτουfactoringκαιθαπαρέχειτοσύνολοτωνπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνπουαφορούνσεεγχώριεςκαιδιεθνείςσυναλλαγές.Οισυγκεκριμένεςυπηρεσίεςπαρέχονταιήδηστοεσωτερικότηςτράπεζας,όμωςμετηνίδρυσητηςθυγατρικήςεταιρείας,ηΠαγκρήτιαικανοποιείένανστρατηγικότηςστόχο,πουδενείναιάλλοςαπότηναναβάθμισητουεπιπέδουεξυπηρέτησηςτωναναγκώντηςαγοράς.Οιυπηρεσίεςfactoringχρησιμοποιούνταιαπότιςεπιχειρήσεις,μεστόχοτηγρήγορηάντλησηκεφαλαίωνκίνησηςκαιδιαχείρισηςτωναπαιτήσεωντους.youtu.be/J7uhW4Ny3PsΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>Αλ.Εξάρχου(Intrakat):ΤοΝοέμβριοτου‘24θακόβουμεεισιτήριαστομετρόΘεσσαλονίκης«ΤοΝοέμβριοτου2024θακόβουμεεισιτήριοστομετρόΘεσσαλονίκης,αλλάείναιδύσκολοναπρολάβουμετηδιεθνήέκθεσητοΣεπτέμβριο».ΑυτότόνισετοβράδυτηςΔευτέραςμιλώνταςσεδημοσιογράφουςοισχυρόςάντραςτουομίλουIntrakatΑλέξανδροςΕξάρχου,δίνονταςξεκάθαροστίγμαγιατηνπρόοδοτωνέργων.Παράλληλα,αποκάλυψεπωςοόμιλοςIntrakatπαρείχερευστότηταζωτικώνκεφαλαίωνύψους85εκατ.ευρώστηνΆκτωρμετάτηνεξαγορά,προκειμένουνακαλυφθούνομαλάόλεςοιτρέχουσεςυποχρεώσειςτηςεταιρείας.Ποσότοοποίοείχεήδηπρο-εκτιμηθείκαιπρόκειταιναανακτηθείπλήρωςαπότονόμιλο.Πλέον,οιIntrakatκαιΆκτωρέχουναθροιστικάανεκτέλεστοκοντάστα5δισ.ευρώκαιστόχοςείναινα«τρέξουν»ταέργα,μεέμφασητηνΕλλάδακαιτηΡουμανίαπουείναιοιδύοχώρεςαιχμής.youtu.be/qP9ZkXvDuJQΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ>ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑSOCIALWORLDTotalblacklook(καιημαύρημαςημοίρα)…«Μιράν»:Γεμίστετογιορτινότραπέζιμεμοναδικέςγεύσεις!ODjDeleasisπαίζειτον«ΈκπτωτοΆγγελο»καιδίνει«πόνο»Τ.Γκουριώτης:«ΟΡ.Τ.ΕρντογάναισθάνεταιοτιείναιοεκπρόσωποςτουΘεού»ΕΙΔΗΣΕΙΣΕσωτερικήΑσφάλειαΕπεισόδιαστουΡέντη8211;Πατέρας18χρονου:«Ανόντωςτοέχεικάνειαυτόςπάεικατέστρεψετηζωήτου»10.12.2023|12:48ΕλληνικήΠολιτικήΣυνάντησηΓ.Γερπατρίτη-Σ.Κασσελάκη8211;Τοζήτηματης«εθνικήςεξαίρεσης»καισυγκλίσειςσταεξοπλιστικά10.12.2023|13:04Άστρα&ΖώδιαΤονέοέτοςτουςεπιφυλάσσειεκπλήξεις:Τατέσσεραζώδιαπουθαβρουντηναληθινήαγάπητο202410.12.2023|13:00ΚυβέρνησηΌλατασενάριαμετάτηνσύσκεψηγιατηνοπαδικήβίαστοΜέγαροΜαξίμου10.12.2023|12:46ΕλληνικήΟικονομίαΟτρόποςνακαλύψετετεκμήριαχωρίςνακαταβάλετεφόρο10.12.2023|12:55ΠεριβάλλονCOP28:Επιπλέονμέτρααπότιςχώρεςζητούνγιατο«φαινόμενοτουθερμοκηπίου»10.12.2023|12:52ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΕλληνικήΠολιτική13:04ΣυνάντησηΓ.Γερπατρίτη-Σ.Κασσελάκη8211;Τοζήτηματης«εθνικήςεξαίρεσης»καισυγκλίσειςσταεξοπλιστικάΆστρα&Ζώδια13:00Τονέοέτοςτουςεπιφυλάσσειεκπλήξεις:Τατέσσεραζώδιαπουθαβρουντηναληθινήαγάπητο2024defencenet.aePutinlandsinAbuDhabionMiddleEastvisit:UAEstatemediaΕλληνικήΟικονομία12:55ΟτρόποςνακαλύψετετεκμήριαχωρίςνακαταβάλετεφόροΠεριβάλλον12:52COP28:Επιπλέονμέτρααπότιςχώρεςζητούνγιατο«φαινόμενοτουθερμοκηπίου»defencenet.ruЭкипажСу-34уничтожилукрепленныепозицииВСУнаЮжно-ДонецкомнаправленииΕσωτερικήΑσφάλεια12:48ΕπεισόδιαστουΡέντη8211;Πατέρας18χρονου:«Ανόντωςτοέχεικάνειαυτόςπάεικατέστρεψετηζωήτου»Κυβέρνηση12:46ΌλατασενάριαμετάτηνσύσκεψηγιατηνοπαδικήβίαστοΜέγαροΜαξίμουygeiamasnews.grΓιορτές:Ηχειρότερηεποχήτουχρόνουγιατηνυγιεινήζωή–Πόσοιξεχνούντιςκανονικέςδιατροφικέςσυνήθειέςτους;ΈνοπλεςΣυγκρούσεις12:41Μ.Νετανιάχου:«ΑσύμβατεςοιδιεθνείςεκκλήσειςγιατερματισμότουπολέμουμετηνεξάλειψητηςΧαμάς»ΣΥΡΙΖΑ12:34Α.Χαρίτσης:«ΗηγεσίατουΣΥΡΙΖΑκινείταιμεόρουςτοξικότηταςκαιχυδαιότητας»Υγεία12:22Μπορείοκαφέςνααυξήσειταεπίπεδαχοληστερίνηςστοαίμα;8211;ΤιέδειξενέαμελέτηΚόσμος12:20Κολομβία:ΚατάργησηπροστίμωνγιακατανάλωσημικρώνποσοτήτωνναρκωτικώνΕσωτερικήΑσφάλεια12:19ΕπεισόδιαστουΡέντη8211;18χρονοςδράστης:«Θακάναμεεπίθεσησεαστυνομικούς»ΕσωτερικήΑσφάλεια12:15Θεσσαλονίκη:Κατασχέθηκανεκατοντάδεςπροϊόντα«μαϊμού»σελαϊκήαγοράτηςΞηροκρήνηςΈνοπλεςΣυγκρούσεις12:14Α.Γκουτέρες:«ΣεπαράλυσηταΗνωμέναΈθνημπροστάστονπόλεμοστηΜέσηΑνατολή»ΕσωτερικήΑσφάλεια12:05Παππούς31χρονουαστυνομικού:«ΉτανναπάρειαπόσπασηγιαΘεσσαλονίκηαλλάήρθετοκακόχαμπέρι»(βίντεο)ΈνοπλεςΣυγκρούσεις11:59ΣυνεχίζουνναπέφτουνσερωσικάχέριαουκρανικάLeopard-2καιM-2Bradley(βίντεο)ΕσωτερικήΑσφάλεια11:55Πατήσια:17προσαγωγέςγιαταχθεσινάεπεισόδια8211;Οι11μετατράπηκανσεσυλλήψειςΦύση11:46Σεισμός3Ρίχτερ«ταρακούνησε»τηνΑχαΐα(φώτο)Διατροφή11:41ΑυτάείναιταοφέληπουέχειγιατηνυγείαηβιταμίνηΑ8211;ΣεποιεςτροφέςθατηβρείτεΥΠ.ΕΘ.Α11:36ΟΝ.Δένδιαςβάζειστον«πάγο»τιςεξοπλιστικέςπροτεραιότητεςτουΓΕΕΘΑ:«Προτεραιοποίησηγιαβάθος12ετίας»Μεταφορές11:31Ρόδος:Προσέκρουσεστολιμάνικατάτηδιαδικασίακατάπλουτο«SeaStarLindos»ΕσωτερικήΑσφάλεια11:25Κέρκυρα:ΣυνελήφθηανήλικοςπουκυκλοφορούσεμεόπλοΕσωτερικήΑσφάλεια11:19Κρήτη:ΕξιτήριοπήρεημαθήτριαπουυπέστηηλεκτροπληξίασεσχολείοαπόχριστουγεννιάτικαλαμπάκιαΕσωτερικήΑσφάλεια11:10ΕΚΤΑΚΤΟ:ΣυνελήφθηοδράστηςπουτραυμάτισεμεφωτοβολίδατοναστυνομικόστουΡέντη8211;ΟμολόγησετηνπράξητουΕσωτερικήΑσφάλεια11:03ΆγριασυμπλοκήμεμαχαίρωμαμεταξύπαράνομωναλλοδαπώνστηδομήτηςΧίουΚυβέρνηση10:56Κ.Μητσοτάκης:«Θασυνεχίσουμετημάχημετηνοπαδικήβίαόσοψηλάκιανείναιαυτοίπουτηνυποκινούν»ΕλληνικήΟικονομία10:50ΤηνΤρίτηξεκινάειτοεορταστικόωράριοστακαταστήματα8211;ΠοιεςΚυριακέςθαείναιανοιχτάProvocateur10:38ΟιΠανεπιστημιακοίαντιδρούνγιατηναναγόρευσητουΓ.ΣτουρνάρασεεπίτιμοδιδάκτοραΚόσμος10:30Ε.Μασκ:«OΆλεξΤζόουνςεπιστρέφειστο8220;Χ8221;»ΕσωτερικήΑσφάλεια10:28ΕξαρθρώθηκεσπείραδιαρρηκτώνστηνΑργολίδα8211;ΔύοσυλλήψειςΕσωτερικήΑσφάλεια10:20ΜαρτυρίεςκατοίκωντηςΑράχωβαςκαιάρσηαπορρήτουτηλεπικοινωνιώνεξετάζειηΕΛ.ΑΣ.ΔΕΙΤΕΟΛΑΤΑΝΕΑΥγείαΜπορείοκαφέςνααυξήσειταεπίπεδαχοληστερίνηςστοαίμα;8211;Τιέδειξενέαμελέτη10.12.2023|12:22ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜ.Νετανιάχου:«ΑσύμβατεςοιδιεθνείςεκκλήσειςγιατερματισμότουπολέμουμετηνεξάλειψητηςΧαμάς»10.12.2023|12:41ΣΥΡΙΖΑΑ.Χαρίτσης:«ΗηγεσίατουΣΥΡΙΖΑκινείταιμεόρουςτοξικότηταςκαιχυδαιότητας»10.12.2023|12:34ΚόσμοςΚολομβία:Κατάργησηπροστίμωνγιακατανάλωσημικρώνποσοτήτωνναρκωτικών10.12.2023|12:20ΕσωτερικήΑσφάλειαΘεσσαλονίκη:Κατασχέθηκανεκατοντάδεςπροϊόντα«μαϊμού»σελαϊκήαγοράτηςΞηροκρήνης10.12.2023|12:15ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΑ.Γκουτέρες:«ΣεπαράλυσηταΗνωμέναΈθνημπροστάστονπόλεμοστηΜέσηΑνατολή»10.12.2023|12:14ΕσωτερικήΑσφάλειαΠατήσια:17προσαγωγέςγιαταχθεσινάεπεισόδια8211;Οι11μετατράπηκανσεσυλλήψεις10.12.2023|11:55ΦύσηΣεισμός3Ρίχτερ«ταρακούνησε»τηνΑχαΐα(φώτο)10.12.2023|11:46ΔιατροφήΑυτάείναιταοφέληπουέχειγιατηνυγείαηβιταμίνηΑ8211;Σεποιεςτροφέςθατηβρείτε10.12.2023|11:41ΕσωτερικήΑσφάλειαΠαππούς31χρονουαστυνομικού:«ΉτανναπάρειαπόσπασηγιαΘεσσαλονίκηαλλάήρθετοκακόχαμπέρι»(βίντεο)10.12.2023|12:05ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣυνεχίζουνναπέφτουνσερωσικάχέριαουκρανικάLeopard-2καιM-2Bradley(βίντεο)10.12.2023|11:59ΥΠ.ΕΘ.ΑΟΝ.Δένδιαςβάζειστον«πάγο»τιςεξοπλιστικέςπροτεραιότητεςτουΓΕΕΘΑ:«Προτεραιοποίησηγιαβάθος12ετίας»10.12.2023|11:36ΕσωτερικήΑσφάλειαΚέρκυρα:Συνελήφθηανήλικοςπουκυκλοφορούσεμεόπλο10.12.2023|11:25ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΈνοπλεςΣυγκρούσειςΡωσικάdrones«θέρισαν»ουκρανικήαποβατικήδύναμηστονΔνείπεροστηνΧερσώνα09.12.2023|13:03ΕλληνικήΠολιτικήΟλόγοςπουοΡετζέπΤαγίπΕρντογάνήταν(σχετικά)«σιωπηλός»στηνΑθήναείναιότιέχειήδηπάρειαυτάπουθέλει09.12.2023|11:12ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΒίντεο:ΟιΡώσοιχρησιμοποιούνρομπότγιατηνεκκένωσητραυματιώνκαιγιατονεφοδιασμόμεπυρομαχικά,τρόφιμακαινερό!09.12.2023|09:04GoodlifeΠάστοραςέγινεμοντέλοτουOnlyFansκαιδηλώνειότιτώρα«αισθάνεταιπιοκοντάστονΘεόαπόποτέ»09.12.2023|08:10ΔιεθνήςΑσφάλειαΕντυπωσιακόαποτέλεσμαστοΣυμβούλιοΑσφαλείαςτουΟΗΕ:ΜόνοοιΗΠΑστήριξαντοΙσραήλκαιαπέτρεψαντηνκαταδίκητου!08.12.2023|23:39ΚυβέρνησηLockdownστοναθλητισμό:ΔιακοπήόλωντωνπρωταθλημάτωνανακοινώνειοΚ.Μητσοτάκης!08.12.2023|22:27SOCIALWORLDΣτηΣαουδικήΑραβίαοΠούτινγιαδιαβουλεύσειςμετονΜπινΣαλμάν«Εφιάλτης»σεπτήσητηςEmirates:Τραυματίστηκαν14επιβάτεςαπόαναταράξεις–«Νομίσαμεότιήρθετοτέλος»ΥπόκλισηΓ.ΓεραπετρίτηστονΡ.Τ.Ερντογάν:ΠροφανώςτονθεωρούνεπικυρίαρχοτηςΕλλάδαςΌτανείναινασώσειςμίαζωή,μετράεικαιτοδευτερόλεπτο:ΑστυνομικόςανοίγειτονδρόμοσεασθενοφόρονοσοκομείουπαιδιώνThePROVOCATEURProvocateurΟιΠανεπιστημιακοίαντιδρούνγιατηναναγόρευσητουΓ.Στουρνάρασεεπίτιμοδιδάκτορα10.12.2023|10:38ProvocateurΣτονΣΥΡΙΖΑτοέριξαν8230;στοτραγούδιμετονΝ.Φαραντούρηστοπιάνο(βίντεο)09.12.2023|19:52ProvocateurΣ.Κασσελάκης:Το«καρφί»γιατη«ΝέαΑριστερά»8211;«Πλέονδενυπάρχουναυλικοίπουδουλεύουνγιατιςτράπεζες»09.12.2023|17:41ΕλληνικήΠολιτικήΔ.Τεμπονέρας:«ΟνυνΣΥΡΙΖΑ-ΠΣέχειεξαντλήσειταιστορικάκαιπολιτικάτουόρια»09.12.2023|15:15ΕλληνικήΠολιτικήΤηναποχώρησήτουςαπότονΣΥΡΙΖΑμεαιχμέςκατάτουΣ.Κασσελάκηανακοίνωσαν51συνδικαλιστές09.12.2023|14:07ΕλληνικήΠολιτικήΣ.Κασσελάκης:«ΔεντιμάτηνΕλλάδαηυπόκλισητουΓ.Γεραπετρίτη8211;ΗμελλοντικήκυβέρνησητουΣΥΡΙΖΑδενθασκύψεισεκανέναν»09.12.2023|13:41ΕλληνικήΠολιτικήΑποχωρείαπότο«Κόκκινο»ηδημοσιογράφοςπουπαρ8217;ολίγοννααπολυθεί8211;«Δενθαεπιτρέψωακρωτηριασμότηςαξιοπρέπειάςμου»09.12.2023|12:30ΕλληνικήΠολιτικήΟλόγοςπουοΡετζέπΤαγίπΕρντογάνήταν(σχετικά)«σιωπηλός»στηνΑθήναείναιότιέχειήδηπάρειαυτάπουθέλει09.12.2023|11:12ΕλληνικήΠολιτικήΚατάρρευσητουΣΥΡΙΖΑστηνδημοσκόπησητηςGPO:Έπεσεκάτωαπότο10%09.12.2023|10:51ProvocateurΝ.Νικολόπουλος:Οι«Χειροκροτητές»Μητσοτάκη,οιυποκλινόμενοιτουΕρντογάν-κυρίωςοίδιοςοΚ.Μητσοτάκης-φέρουνβαριάιστορικήευθύνηγιατηνήτταPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο08.12.2023|17:20OpinionMakersΝότηςΜαριάς«Μητσοτακικόςσουρεαλισμός»ηυπογραφήΔιακήρυξηςΦιλίαςμετηνΤουρκίαυπότηδαμόκλειοσπάθητουcasusbelliOΚυριάκοςΜητσοτάκηςσάλπισε«ισπανικήυποχώρηση»απέναντιστιςπαράνομεςτουρκικέςδιεκδικήσειςΝίκοςΙγγλέσηςΟικονομίακαικυβερνητικήπροπαγάνδαΘαμαςτρελάνειηκυβέρνησηΜητσοτάκηΙωάνναΚαραδήμαΑντικειμενικέςαξίεςκαιοιΡομάΈκαναντοκέντροτηςΑθήνας,γκέτολαθρομεταναστών,έδιωξαντουςΈλληνεςκατοίκους,έριξαντιςτιμέςκαιταακίνητααγοράστηκανμισοτιμήςαπόαλλοδαπούςπουδενταβάζουνκανστηναγοράακινήτωνΝίκοςΝικολόπουλοςΚίσινγκερ:Ο«διάβολος»πουμας«έσωσε»απότις«αμαρτίες»μαςΕίναιπολλάταντοκουμέντακαιταεπίσημααμερικανικάέγγραφαπουαποκαλύφθηκανκαιμαςβεβαιώνουνότιοικατατ’άλλασύμμαχοιμαςαμερικάνοιέστρωσαντοχαλίστηνΤουρκίανακάνειτηνστρατιωτικήεισβολήστοανεξάρτητοκράτοςτηςΚύπρουΕσωτερικήΑσφάλειαΆγριασυμπλοκήμεμαχαίρωμαμεταξύπαράνομωναλλοδαπώνστηδομήτηςΧίου10.12.2023|11:03ProvocateurΟιΠανεπιστημιακοίαντιδρούνγιατηναναγόρευσητουΓ.Στουρνάρασεεπίτιμοδιδάκτορα10.12.2023|10:38ΚόσμοςΕ.Μασκ:«OΆλεξΤζόουνςεπιστρέφειστο8220;Χ8221;»10.12.2023|10:30ΕσωτερικήΑσφάλειαΜαρτυρίεςκατοίκωντηςΑράχωβαςκαιάρσηαπορρήτουτηλεπικοινωνιώνεξετάζειηΕΛ.ΑΣ.10.12.2023|10:20ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΜεταφορέςΡόδος:Προσέκρουσεστολιμάνικατάτηδιαδικασίακατάπλουτο«SeaStarLindos»ΕκτελούσεδρομολόγιοαπόΦετίγιεΤουρκίαςγιαΡόδομε41επιβάτεςκαι8μέληπληρώματος10.12.2023|11:31ΕσωτερικήΑσφάλειαΚρήτη:Εξιτήριοπήρεημαθήτριαπουυπέστηηλεκτροπληξίασεσχολείοαπόχριστουγεννιάτικαλαμπάκια10.12.2023|11:19ΚυβέρνησηΚ.Μητσοτάκης:«Θασυνεχίσουμετημάχημετηνοπαδικήβίαόσοψηλάκιανείναιαυτοίπουτηνυποκινούν»10.12.2023|10:56ΕλληνικήΟικονομίαΤηνΤρίτηξεκινάειτοεορταστικόωράριοστακαταστήματα8211;ΠοιεςΚυριακέςθαείναιανοιχτά10.12.2023|10:50ΕσωτερικήΑσφάλειαΕξαρθρώθηκεσπείραδιαρρηκτώνστηνΑργολίδα8211;Δύοσυλλήψεις10.12.2023|10:28ΟικονομίαΕκτόςμελομακάρονακαικουραμπιέδεςαπότοκαλάθιΧριστουγέννων10.12.2023|10:11ΙστορίαΗΜάχητηςΓαλλίας1940-41:ΟπόλεμοςστοναέραΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΔιεθνήςΠολιτικήΆνοιξανοικάλπεςγιατιςπροεδρικέςεκλογέςστηνΑίγυπτοΤηνπροεδρίαδιεκδικούντέσσεριςυποψήφιοι,οΑμπντέλΦάταχαλ-Σίσικαιτρειςάλλοιμάλλονάγνωστοιστοευρύκοινό10.12.2023|10:09ΣΥΡΙΖΑ«Διάδραση»μετηνκοινωνίαζητάοΣ.ΚασσελάκηςγιαναπαρακάμψειταΜΜΕ10.12.2023|10:06ΥγείαΔείτετιπρέπειναπροσέξετεσταπαιχνίδιαπουθααγοράσετεγιαταπαιδιά10.12.2023|10:00ΚοινωνίαΗΑΔΕΔΥανακοίνωσεστάσηεργασίαςστις14Δεκεμβρίουγιατονπροϋπολογισμό10.12.2023|09:51ΕσωτερικήΑσφάλειαΔήμαρχοςΑράχωβας:«ΝαχυθείάπλετοφωςστηδολοφονίατουΌλιβερ»10.12.2023|09:33ΕσωτερικήΑσφάλειαΠύργος:Ελεύθεροςαφέθηκεμετάτηναπολογίατουο32χρονοςπουκατηγορήθηκεγιαβιασμόκαιrevengeporn10.12.2023|09:15PodRadioLATESTΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΜίαεξωκοινοβουλευτικήυφυπουργόςπιστώνεταιτην-επιτυχή-επίσκεψηΡ.Τ.Ερντογάν,ενώμόνο2βουλευτές(απότους300)συναντήθηκανμαζίτου08.12.2023|17:12ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΣτηνεπόμενησυνάντησημετηνΚ.Σακελλαροπούλου,οΓ.Γεραπετρίτηςθαυποκλιθείμεβάθοςανάλογοτουχθεσινού;08.12.2023|15:48ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΦίλοιμεΡ.Τ.Ερντογάν,φίλοιμε(πρώην)Σκοπιανούς,ομόνος8230;εχθρόςπουμαςαπέμεινεείναιοΕ.Ράμα08.12.2023|13:46ΑΦΗΓΗΣΗ:ΑργύρηςΝτινόπουλοςΚουίζ:ΑκούστετονΘ.Σκυλλακάκηγιαταπολύχρωματιμολόγιακαιπείτετικαταλάβατε07.12.2023|15:09ΕΙΔΗΣΕΙΣΤουρκίαΤουρκία:ΟγιοςτουπροέδρουτηςΣομαλίαςσκότωσεσετροχαίοδιανομέακαιτο«έσκασε»στοεξωτερικό(βίντεο)10.12.2023|10:17ΕσωτερικήΑσφάλειαΜάχηγιανακρατηθείστηζωήοαστυνομικός8211;Έχειπεριοριστείηαιμορραγία10.12.2023|10:16ΔιεθνήςΑσφάλειαΝότιαΣινικήΘάλασσα:ΤολιμενικότηςΚίνας«έλουσε»αλιευτικάτωνΦιλιππινώνγιατίμπήκανσεδιαφιλονικούμεναύδατα(βίντεο)10.12.2023|09:47ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ8211;77χρονηπεριγράφειόσαέζησεσταυπόγειατηςΧαμάς:«Μουπήραντομηχάνημαοξυγόνου»(βίντεο)10.12.2023|09:41Φύση«Niijima»:Τονησίπου«γεννήθηκε»απόμιαυποθαλάσσιαηφαιστειακήέκρηξηκαι8230;μεγαλώνεικάθεμέρα(βίντεο)10.12.2023|09:22ΔιεθνήςΑσφάλειαΙνδία:ΗστιγμήπουαστυνομικόςπυροβολείκατάλάθοςγυναίκαστοκεφάλιμέσαστοΤμήμα(βίντεο)10.12.2023|08:56PRONEWSTVΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:«Χτυπήσαμε250στόχουςσεμίαημέρα»8211;ΚατάδεκάδεςοδηγούνταιημίγυμνοιοιΠαλαιστίνιοιτηςΧαμάςστιςφυλακές(βίντεο8211;φωτό)10.12.2023|09:13ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΗβουλγαρικήκυβέρνηση«έσπασε»τοβέτογιατατεθωρακισμέναστηνΟυκρανία8211;Χαμόςστηβουλή:«Εξυπηρετείξένασυμφέροντα»10.12.2023|08:53ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟιισραηλινέςδυνάμειςμπαίνουνβαθύτεραστηνΓάζακαιοιαπώλειεςμεγαλώνουν8211;5μόνοοινεκροίσεμίαημέρα10.12.2023|08:07ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΑιφνιδιαστικήπροώθηση-«σφήνα»τωνρωσικώνδυνάμεωνμεταξύΧάρκοβουκαιΚίεβου09.12.2023|21:32ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραηλινόςστρατιώτηςβανδαλίζεικατάστημαστηΤζαμπαλίγια8211;«Ηυπόθεσηθαδιερευνηθεί»λένεοιIDF(βίντεο) 09.12.2023|15:58ΕσωτερικήΑσφάλειαΖάκυνθος:Τραγικόςθάνατοςγιαπατέραανήλικουπαιδιούπουκαταπλακώθηκεαπότρακτέρ09.12.2023|15:42ΚόσμοςΟπρόεδροςτηςΒενεζουέλαςΝ.Μαδούροεξέδωσεδιάταγμαμετοοποίοη8230;μισήΓουιάναγίνεταιΠολιτείατηςχώρας!09.12.2023|14:46ΕσωτερικήΑσφάλειαΈβρος:Χειροπέδεςσετέσσεριςδιακινητέςγιαπροώθησηπαράνομωναλλοδαπώνστηχώρα09.12.2023|14:10ΑγοράΡεκόρπωλήσεωνηλεκτρικώναυτοκινήτωνστηνΚίνα16.11.2023|19:01ΑγοράΟιεργαζόμενοιστηFerrariμπορούνναγίνουνμέτοχοίτης!17.11.2023|11:10ΠαρουσιάσειςΑνακοινώθηκανοιτιμέςτουνέουToyotaC-HRγιατηνΕλλάδα16.11.2023|17:00ΑγοράΤοXiaomiSU7είναιέναsmartphoneμετέσσεριςτροχούς17.11.2023|10:01ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΙΔΗΣΕΙΣΙστορία«Δυστυχώςεπτωχεύσαμεν»:Σανσήμερα10Δεκεμβρίουτου1893οΧ.ΤρικούπηςκηρύσσειπτώχευσηστηνΕλλάδα10.12.2023|08:49ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜ.Αμπάς:«ΟιΗΠΑείναιυπεύθυνεςγιατηναιματοχυσίαστηΛωρίδατηςΓάζας»10.12.2023|08:35ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:«ΟιΗΠΑδενέδωσανκαμίαπροθεσμίαστοΤελΑβίβγιαναολοκληρώσειτηνεπιχείρησηστηΓάζα»10.12.2023|08:11ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟιισραηλινέςδυνάμειςμπαίνουνβαθύτεραστηνΓάζακαιοιαπώλειεςμεγαλώνουν8211;5μόνοοινεκροίσεμίαημέρα10.12.2023|08:07ΕσωτερικήΑσφάλειαΣυνάδερφος31χρονουαστυνομικού:«Ηφωτοβολίδαδενέσβηνεούτεμεπυροσβεστήρες8211;Τουέκαναντουρνικέενμέσωμάχης»10.12.2023|07:52ΚόσμοςΣτηνΑργεντινήγιατηνορκωμοσίατουνέουπροέδρουοΒ.Ζελένσκι10.12.2023|07:49ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΣυνάντησηΓ.Γερπατρίτη-Σ.Κασσελάκη8211;Τοζήτηματης«εθνικήςεξαίρεσης»καισυγκλίσειςσταεξοπλιστικά«Διάδραση»μετηνκοινωνίαζητάοΣ.ΚασσελάκηςγιαναπαρακάμψειταΜΜΕΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΣυνάντησηΓ.Γερπατρίτη-Σ.Κασσελάκη8211;Τοζήτηματης«εθνικήςεξαίρεσης»καισυγκλίσειςσταεξοπλιστικάΔιαβάστετοάρθρο«Διάδραση»μετηνκοινωνίαζητάοΣ.ΚασσελάκηςγιαναπαρακάμψειταΜΜΕΔιαβάστετοάρθροΚατάρρευσηΣΥΡΙΖΑ:ΠοιαείναιηλύσηπουψάχνειηαντιπολίτευσηγιανααντιμετωπίσειτονΚ.ΜητσοτάκηΔιαβάστετοάρθροΗ«ζούγκλα»σταγήπεδαέφερεπολιτικέςδιαμάχες:ΖητάνετηνπαραίτησητουυπουργούΠρο.ΠοΓ.ΟικονόμουΔιαβάστετοάρθροΔ.Τεμπονέρας:«ΟνυνΣΥΡΙΖΑ-ΠΣέχειεξαντλήσειταιστορικάκαιπολιτικάτουόρια»ΔιαβάστετοάρθροΤηναποχώρησήτουςαπότονΣΥΡΙΖΑμεαιχμέςκατάτουΣ.Κασσελάκηανακοίνωσαν51συνδικαλιστέςΔιαβάστετοάρθροΣ.Κασσελάκης:«ΔεντιμάτηνΕλλάδαηυπόκλισητουΓ.Γεραπετρίτη8211;ΗμελλοντικήκυβέρνησητουΣΥΡΙΖΑδενθασκύψεισεκανέναν»ΔιαβάστετοάρθροΑποχωρείαπότο«Κόκκινο»ηδημοσιογράφοςπουπαρ8217;ολίγοννααπολυθεί8211;«Δενθαεπιτρέψωακρωτηριασμότηςαξιοπρέπειάςμου»ΔιαβάστετοάρθροΟλόγοςπουοΡετζέπΤαγίπΕρντογάνήταν(σχετικά)«σιωπηλός»στηνΑθήναείναιότιέχειήδηπάρειαυτάπουθέλειΔιαβάστετοάρθροΚατάρρευσητουΣΥΡΙΖΑστηνδημοσκόπησητηςGPO:Έπεσεκάτωαπότο10%ΔιαβάστετοάρθροPrevNextΥΓΕΙΑΜπορείοκαφέςνααυξήσειταεπίπεδαχοληστερίνηςστοαίμα;8211;ΤιέδειξενέαμελέτηΔείτετιπρέπειναπροσέξετεσταπαιχνίδιαπουθααγοράσετεγιαταπαιδιάΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΜπορείοκαφέςνααυξήσειταεπίπεδαχοληστερίνηςστοαίμα;8211;ΤιέδειξενέαμελέτηΔιαβάστετοάρθροΔείτετιπρέπειναπροσέξετεσταπαιχνίδιαπουθααγοράσετεγιαταπαιδιάΔιαβάστετοάρθροΤαπέντεσημάδιαπουπρέπειναγνωρίζετεγιατιςσεξουαλικέςαλλεργίεςΔιαβάστετοάρθροΝέαμελέτηαποκαλύπτει:Υπάρχεικληρονομικότηταστοναυτισμό;ΔιαβάστετοάρθροΔείτεγιαποιολόγοκαίμεπερισσότερεςθερμίδεςτονχειμώναΔιαβάστετοάρθροΌσαπρέπειναξέρετεγιατο«σύνδρομοτουχριστουγεννιάτικουδέντρου»8211;ΠώςαντιμετωπίζεταιΔιαβάστετοάρθροΕντοπίστηκεγιαπρώτηφοράθανάσιμοστέλεχοςτηςγρίπηςτωνπτηνώνστηνΑνταρκτικήΔιαβάστετοάρθροHτεχνητήνοημοσύνημπορείναπροβλέψειτιςκαρδιακέςπαθήσεις;ΔιαβάστετοάρθροΤο«μυστικό»στοπλύσιμοτωνχεριώνπουσκοτώνειτουςιούςΔιαβάστετοάρθροΑυχενικόσύνδρομο:ΠιοσυχνόστιςγυναίκεςκαισεόσουςκάνουνκαθιστικήζωήΔιαβάστετοάρθροPrevNextΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝCOP28:Επιπλέονμέτρααπότιςχώρεςζητούνγιατο«φαινόμενοτουθερμοκηπίου»Οιεπιστήμονεςζητούν«εξουσία»λόγωκλιματικήςαλλαγής:«Ναεπιβλέπουμετικάνουντακράτη»ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑCOP28:Επιπλέονμέτρααπότιςχώρεςζητούνγιατο«φαινόμενοτουθερμοκηπίου»ΔιαβάστετοάρθροΟιεπιστήμονεςζητούν«εξουσία»λόγωκλιματικήςαλλαγής:«Ναεπιβλέπουμετικάνουντακράτη»ΔιαβάστετοάρθροΠεραίαΘεσσαλονίκης:Δελφίνιεντοπίστηκενεκρόσεπαραλία(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροA.Γκουτέρες:«Ηφετινήχρονιάθαείναιηθερμότερηστηνιστορίατηςανθρωπότητας»ΔιαβάστετοάρθροΠανσέληνοςΝοεμβρίου:Απόψετο«ΦεγγάριτουΚάστορα»8211;ΗκαλύτερηώραγιανατοαπολαύσετεΔιαβάστετοάρθροPrevNextΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑρχαίαΠομπηία:Αρχαιολόγοιανακάλυψαν«αρτοποιείο-φυλακή»(φώτο)Αίγυπτος:ΑνακαλύφθηκετάφοςμεελληνικήμούμιαστοΑσουάνΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑρχαίαΠομπηία:Αρχαιολόγοιανακάλυψαν«αρτοποιείο-φυλακή»(φώτο)ΔιαβάστετοάρθροΑίγυπτος:ΑνακαλύφθηκετάφοςμεελληνικήμούμιαστοΑσουάνΔιαβάστετοάρθροΣύλλογοςΕλλήνωνΑρχαιολόγωνγιαΓλυπτάτουΠαρθενώνα:«Δεννοείταιως”επιστροφή”οποιαδήποτεσυμφωνίαδανεισμού»Διαβάστετοάρθρο«Έφυγε»απότηζωήοδιάσημοςσυγγραφέαςκαιπρώηνβουλευτήςΒασίληςΒασιλικόςΔιαβάστετοάρθροΔ.ΑβραμόπουλοςγιαΓλυπτάτουΠαρθενώνα:«ΠρωτόγνωρηησυμπεριφοράτουΡ.ΣούνακστονΚ.Μητσοτάκη»ΔιαβάστετοάρθροΓλυπτάΠαρθενώνα:«ΣτοπνεύματωνκαλώνμακροχρόνιωνσχέσεωνδεναπαντάμεάλλοστονΡ.Σούνακ»λένεκυβερνητικέςπηγέςΔιαβάστετοάρθροΣ.Τζόνσον:«ΕίναιξεκάθαρογιαμέναπωςπρέπειναβρεθείοτρόποςναεπιστρέψουνταΓλυπτάστηνΕλλάδα»Διαβάστετοάρθρο«Όχι»Ρ.ΣούνανσεΚ.ΜητσοτάκηγιαεπιστροφήτωνΓλυπτώνΠαρθενώναστηνΕλλάδαμιαμέραπριντησυνάντησήτουςΔιαβάστετοάρθροPrevNextΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΔιεθνήςΑσφάλειαΧτυπήθηκεθέσητηςειρηνευτικήςδύναμηςτουΟΗΕστονότιοΛίβανο8211;Δενυπάρχουντραυματίες10.12.2023|07:43ΕσωτερικήΑσφάλειαΘεσσαλονίκη:ΕίκοσιπροσαγωγέςγιαταεπεισόδιαέξωαπότοΑΠΘ8211;Οιτρειςμετατράπηκανσεσυλλήψεις10.12.2023|09:03Auto-MotoΑυτόείναιτοκουμπίστοαυτοκίνητοπουπρέπεινααποφεύγουμεναπατάμετονχειμώνα(βίντεο)10.12.2023|08:40ΕλληνικήΟικονομίαΤαεπιδόματαπουθακαταβληθούναπόe-ΕΦΚΑκαιΔΥΠΑμέχριτις15Δεκεμβρίου10.12.2023|08:28ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΜΥΝΑ&ΑΣΦΑΛΕΙΑΕπεισόδιαστουΡέντη8211;18χρονοςδράστης:«Θακάναμεεπίθεσησεαστυνομικούς»ΣυνεχίζουνναπέφτουνσερωσικάχέριαουκρανικάLeopard-2καιM-2Bradley(βίντεο)ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΕπεισόδιαστουΡέντη8211;18χρονοςδράστης:«Θακάναμεεπίθεσησεαστυνομικούς»ΔιαβάστετοάρθροΣυνεχίζουνναπέφτουνσερωσικάχέριαουκρανικάLeopard-2καιM-2Bradley(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΟΝ.Δένδιαςβάζειστον«πάγο»τιςεξοπλιστικέςπροτεραιότητεςτουΓΕΕΘΑ:«Προτεραιοποίησηγιαβάθος12ετίας»ΔιαβάστετοάρθροΜαρτυρίεςκατοίκωντηςΑράχωβαςκαιάρσηαπορρήτουτηλεπικοινωνιώνεξετάζειηΕΛ.ΑΣ.ΔιαβάστετοάρθροΜάχηγιανακρατηθείστηζωήοαστυνομικός8211;ΈχειπεριοριστείηαιμορραγίαΔιαβάστετοάρθροΝότιαΣινικήΘάλασσα:ΤολιμενικότηςΚίνας«έλουσε»αλιευτικάτωνΦιλιππινώνγιατίμπήκανσεδιαφιλονικούμεναύδατα(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΗβουλγαρικήκυβέρνηση«έσπασε»τοβέτογιατατεθωρακισμέναστηνΟυκρανία8211;Χαμόςστηβουλή:«Εξυπηρετείξένασυμφέροντα»ΔιαβάστετοάρθροΗΚατάεμπΧεζμπολάχδιαμηνύειπωςθαγίνουνκιάλλεςεπιθέσειςκατάτωνΗΠΑστοΙράκΔιαβάστετοάρθροΟιισραηλινέςδυνάμειςμπαίνουνβαθύτεραστηνΓάζακαιοιαπώλειεςμεγαλώνουν8211;5μόνοοινεκροίσεμίαημέραΔιαβάστετοάρθροΑνησυχίαστηνΔύσηγιατηνχρήσησμήνουςminidronesαπόρωσικάμαχητικά5ηςγενιάςS-57ΔιαβάστετοάρθροPrevNextAUTOMOTOΑυτόείναιτοκουμπίστοαυτοκίνητοπουπρέπεινααποφεύγουμεναπατάμετονχειμώνα(βίντεο)Έχετεαναρωτηθεί;8211;Τισημαίνουνταγράμματαστιςπινακίδεςτωναυτοκινήτων;ΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑυτόείναιτοκουμπίστοαυτοκίνητοπουπρέπεινααποφεύγουμεναπατάμετονχειμώνα(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΈχετεαναρωτηθεί;8211;Τισημαίνουνταγράμματαστιςπινακίδεςτωναυτοκινήτων;ΔιαβάστετοάρθροΑλλάζουνταόριαταχύτηταςστουςδρόμουςγιατην8230;«κλιματικήαλλαγή»:ΠοιαθαείναιτανέαόριαΔιαβάστετοάρθροΤα10λάθηπουκάνουνοιπερισσότεροιοδηγοίκαιβλάπτουντοαυτοκίνητότουςΔιαβάστετοάρθροΜαζεύουνταλεφτάτωνπολιτώνμεόποιοντρόπομπορούν:Θασουεπιβάλλουνπρόστιμοανοδηγείς8230;μεμπουφάνήπαλτό!(upd)ΔιαβάστετοάρθροΗπαράβασηπουκάνουμεοιπερισσότεροιστοαυτοκίνητο:Δείτεποιοικινδυνεύουνμεπρόστιμούψους100ευρώΔιαβάστετοάρθρο«Έρχεται»ηψηφιακήκάρτα«MyAuto»8211;ΘαθυμίζειστουςοδηγούςτωναυτοκινήτωνπότεπρέπειναπεράσουνΚΤΕΟΔιαβάστετοάρθροRossaLMGT:ΑυτόείναιτοsupercarτωνΡώσων(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροPrevNextLIFESTYLEΑνάστατηηΙσπανία:ΟδιάσημοςταυρομάχοςΧ.Ορτέγαπαράτησετηνύφημιαώραπριντονγάμο!ΤοχριστουγεννιάτικοεπιχειρηματικόκάλεσματηςΕλληνικήςΈνωσηςΕπιχειρηματιώνΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑνάστατηηΙσπανία:ΟδιάσημοςταυρομάχοςΧ.Ορτέγαπαράτησετηνύφημιαώραπριντονγάμο!ΔιαβάστετοάρθροΤοχριστουγεννιάτικοεπιχειρηματικόκάλεσματηςΕλληνικήςΈνωσηςΕπιχειρηματιώνΔιαβάστετοάρθροΤαδύοζώδιαπουαπόπολύμικρήηλικίαοραματίζονταιτηνημέρατουγάμουτουςΔιαβάστετοάρθροBίντεο:ΟγαμπρόςείδετηνύφητόσοπροκλητικάντυμένηπουέπαθεσοκΔιαβάστετοάρθροPrevNextΘΡΗΣΚΕΙΑΔείτεγιατίοΆγιοςΝικόλαοςείναιοπροστάτηςτωνναυτικώνΣήμεραΤετάρτη6ΔεκεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΝικόλαοςΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΔείτεγιατίοΆγιοςΝικόλαοςείναιοπροστάτηςτωνναυτικώνΔιαβάστετοάρθροΣήμεραΤετάρτη6ΔεκεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΝικόλαοςΔιαβάστετοάρθροΣήμεραΤετάρτη29ΝοεμβρίουτιμάταιοΆγιοςΔιονύσιοςοεπίσκοποςΚορίνθουΔιαβάστετοάρθροPrevNextΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜετάτουςΑμερικανούςεμπλέκονταικαιοιΓάλλοιστηνΕρυθράθάλασσα:ΦρεγάταFREMMκατέρριψεdronesτωνΧούθι10.12.2023|07:38ΕσωτερικήΑσφάλειαΦωτιάσεδιαμέρισμασταΚάτωΠατήσια8211;Μητέρακαιπαιδίαπεγκλωβίστηκαναπότομπαλκόνι10.12.2023|08:16ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΗΚατάεμπΧεζμπολάχδιαμηνύειπωςθαγίνουνκιάλλεςεπιθέσειςκατάτωνΗΠΑστοΙράκ10.12.2023|08:12ΦύσηΗΠΑ:ΤουλάχιστονέξινεκροίαπότουςανεμοστρόβιλουςστοΤενεσί8211;Δεκάδεςοιτραυματίες(βίντεο)10.12.2023|08:06FoodStoriesΦαγητόΕσύτοήξερες;8211;Ναγιατίτακράκερέχουντρύπες15.11.2023|10:49ΦαγητόΤαέχειςακουστά;8211;Αυτάείναιταεπτάπιοπαράξεναεξωτικάφρούτα14.11.2023|14:29ΦαγητόSotheby’s:«Ζαλίζει»τοποσόπουπωλήθηκετοπιοπεριζήτητοσκωτσέζικοουίσκιστονκόσμο20.11.2023|11:30ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟΒ.ΠούτινκαιοΑλΣίσιθασυνεχίσουντιςπροσπάθειεςγιανασυμφωνηθείκατάπαυσητουπυρόςστηΛωρίδατηςΓάζας10.12.2023|08:00CelebritiesΚ.ΠλεύρηςκαιΤ.Σιακαβάρα«τράβηξαν»ταβλέμματαστογάμοτηςΕ.ΕλέτσιμετονΝ.Λεμονίδη(βίντεο)09.12.2023|23:46ΦύσηΣεισμικήδόνηση3,8Ρίχτερ«αναστάτωσε»τηνΚρήτη(φώτο)10.12.2023|07:56ΚαιρόςΜετοπικέςβροχέςκαισποραδικέςκαταιγίδεςτοσημερινό«σκηνικό»τουκαιρού8211;ΗπρόγνωσητηςΕΜΥ10.12.2023|07:31ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:«Κάθεμέραήτανσανκόλαση»λένεδύοαδέλφιαπουήτανόμηροιτηςΧαμάς10.12.2023|00:00ΕσωτερικήΑσφάλειαΘεσσαλονίκη:ΕπεισόδιαμεδακρυγόναμεταξύκουκουλοφόρωνκαιΜΑΤέξωαπότοΑΠΘ(βίντεο)09.12.2023|23:56PRONEWSTVΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραηλινόςστρατιώτηςβανδαλίζεικατάστημαστηΤζαμπαλίγια8211;«Ηυπόθεσηθαδιερευνηθεί»λένεοιIDF(βίντεο) 09.12.2023|15:58ΕσωτερικήΑσφάλειαΖάκυνθος:Τραγικόςθάνατοςγιαπατέραανήλικουπαιδιούπουκαταπλακώθηκεαπότρακτέρ09.12.2023|15:42ΚόσμοςΟπρόεδροςτηςΒενεζουέλαςΝ.Μαδούροεξέδωσεδιάταγμαμετοοποίοη8230;μισήΓουιάναγίνεταιΠολιτείατηςχώρας!09.12.2023|14:46ΕσωτερικήΑσφάλειαΈβρος:Χειροπέδεςσετέσσεριςδιακινητέςγιαπροώθησηπαράνομωναλλοδαπώνστηχώρα09.12.2023|14:10ΕλληνικήΠολιτικήΤηναποχώρησήτουςαπότονΣΥΡΙΖΑμεαιχμέςκατάτουΣ.Κασσελάκηανακοίνωσαν51συνδικαλιστές09.12.2023|14:07ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜ.Αμπάς:«ΣυνένοχεςοιΗΠΑσταεγκλήματαπολέμουκατάτωνΠαλαιστινίων»09.12.2023|13:55ΕλληνικόΠοδόσφαιροΠαναθηναϊκός:ΤομήνυμάτουγιατηνΠαγκόσμιαΗμέρακατάτηςδιαφθοράς09.12.2023|13:45ΕλληνικήΠολιτικήΣ.Κασσελάκης:«ΔεντιμάτηνΕλλάδαηυπόκλισητουΓ.Γεραπετρίτη8211;ΗμελλοντικήκυβέρνησητουΣΥΡΙΖΑδενθασκύψεισεκανέναν»09.12.2023|13:41ΔιεθνήςΑσφάλειαΚατηγορούνπρώηνπρεσβευτήτωνΗΠΑγιακατασκοπείαυπέρτηςΚούβας09.12.2023|23:40GoodlifeJuliaGilas:ΤομοντέλοαπότηνΟυκρανίαπουδιαθέτειαναλογίες«κόλαση»(φώτο)09.12.2023|23:31ΕλληνικήΟικονομίαΗακρίβεια«χτυπά»καιτοχριστουγεννιάτικοτραπέζι:Πούκαταγράφονταιοιμεγαλύτερεςαυξήσεις09.12.2023|23:28ΝαυτικόΠώςέναολλανδικόυποβρύχιο«τορπίλισε»τοαεροπλανοφόροUSSTheodoreRoosevelt09.12.2023|23:19ΔιεθνήςΑσφάλειαΓια«στρατιωτικήδράση»ΣαουδικήςΑραβίαςκαιΗΑΕκατάτωνΧούθιγράφειτοBloomberg09.12.2023|22:49ΕλληνικόΠοδόσφαιροΗκυβέρνησηεξετάζεισενάριο-«τιμωρία»τωνελληνικώνομάδων:Χωρίςοπαδούςθαδώσουνταευρωπαϊκάματς!09.12.2023|22:38ΕΙΔΗΣΕΙΣΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓΥΝΑΙΚΑΑυτάείναιτασημάδιαπουμαρτυρούνπωςέχειςευαίσθητοδέρμαΔεςγιατίδενπρέπεινα8230;μπλέξειςμεέναν«άντραμπούμερανγκ»8211;ΌλοιοιλόγοιΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΑυτάείναιτασημάδιαπουμαρτυρούνπωςέχειςευαίσθητοδέρμαΔιαβάστετοάρθροΔεςγιατίδενπρέπεινα8230;μπλέξειςμεέναν«άντραμπούμερανγκ»8211;ΌλοιοιλόγοιΔιαβάστετοάρθροΔέκασημάδιαπουδείχνουνότιησχέσησουθααντέξειστοχρόνοΔιαβάστετοάρθροΈχετεαναρωτηθεί;8211;Γιαποιολόγοταμωράγεννιούνταιμεγκρίζαμάτια;ΔιαβάστετοάρθροΘεςνατονκάνειςνασεσκέφτεταιόλημέρα;8211;ΑυτάείναιτακαλύτεραkissingtipsΔιαβάστετοάρθροΠοιοιάντρεςδεκάνουνγια8230;γάμο8211;ΤίλένεοιγυναίκεςΔιαβάστετοάρθροΟχρόνοςμετράαντίστροφα:ΔείτεποιαείναιηπιοσυνηθισμένηημέραχωρισμούΔιαβάστετοάρθροΕσύτοήξερες;8211;Ποιαυφάσματακάνουνταμαλλιάμαςνα8230;ηλεκτρίζονται;ΔιαβάστετοάρθροΑυτάείναιταοφέληπουέχειγιατηνεπιδερμίδατονερόρυζιούΔιαβάστετοάρθροΌσαπρέπειναξέρετεγιατηνπιτυρίδακαιτηνξηροδερμία8211;ΣετιδιαφέρουνκαιπώςαντιμετωπίζονταιΔιαβάστετοάρθροPrevNextΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΗκυβέρνησηεξετάζεισενάριο-«τιμωρία»τωνελληνικώνομάδων:Χωρίςοπαδούςθαδώσουνταευρωπαϊκάματς!ΕρυθρόςΑστέρας:ΚατέρριψεπαγκόσμιορεκόρτηςΡεάλΜαδρίτηςμετάαπό58χρόνιαΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑΗκυβέρνησηεξετάζεισενάριο-«τιμωρία»τωνελληνικώνομάδων:Χωρίςοπαδούςθαδώσουνταευρωπαϊκάματς!ΔιαβάστετοάρθροΕρυθρόςΑστέρας:ΚατέρριψεπαγκόσμιορεκόρτηςΡεάλΜαδρίτηςμετάαπό58χρόνιαΔιαβάστετοάρθροΕρασιτέχνηςΟλυμπιακός:ΠροανήγγειλεσυνέντευξηΤύπουγιαταπρόσφαταεπεισόδιαστουΡέντηΔιαβάστετοάρθροΜε0-3ηττήθηκεηΜάντσεστερΓιουνάιτενταπότηνΜπόρνμουθΔιαβάστετοάρθροΣυντριβήγιατηνΜπάγερνΜονάχου:Ηττήθηκεμε5-1απότηνΑϊντραχτΔιαβάστετοάρθροΠ.Κόκκαλης:«Πότεδεκατάλαβατιπροσφέρουνοισύνδεσμοιοπαδώνστοναθλητισμό»ΔιαβάστετοάρθροΚ.Έβερτ:ΔιαγνώσθηκεμεκαρκίνογιαδεύτερηφοράΔιαβάστετοάρθροSuperLeue2γιαταεπεισόδιαστουΡέντη:«ΝαπάψουνταΣαββατοκύριακαναοδηγούνσυνανθρώπουςμαςστηνεντατική»ΔιαβάστετοάρθροΟΆγιαξθααγωνιστείμεαποσιωπητικάαντίγιαονόματαστοπίσωμέροςτηςφανέλαςγιακοινωνικόσκοπόΔιαβάστετοάρθροΚ.Ρονάλντο:Έφτασετους1.200αγώνεςστηνποδοσφαιρικήτουκαριέραΔιαβάστετοάρθροPrevNextΙΣΤΟΡΙΑ«Δυστυχώςεπτωχεύσαμεν»:Σανσήμερα10Δεκεμβρίουτου1893οΧ.ΤρικPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοούπηςκηρύσσειπτώχευσηστηνΕλλάδαΠώςέναολλανδικόυποβρύχιο«τορπίλισε»τοαεροπλανοφόροUSSTheodoreRooseveltΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑ«Δυστυχώςεπτωχεύσαμεν»:ΣPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοανσήμερα10Δεκεμβρίουτου1893οΧ.ΤρικούπηςκηρύσσειπτώχευσηστηνΕλλάδαΔιαβάστετοάρθροΠώςέναολλανδικόυποβρύχιο«τορπίλισε»τοαεροπλανοφόροUSSTheodoreRooseveltΔιαβάστετοάρθροΠυραμίδατηςΓκίζας:ΘέμαχρόνουτααποκαλυπτήριαγιατρειςμυστηριώδειςκρυμμένεςπόρτεςΔιαβάστετοάρθροΣιβηρία:Αρχαιολόγοιανακάλυψαντοαρχαιότεροφρούριοστονκόσμο(φώτο)ΔιαβάστετοάρθροΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα9ΔεκεμβρίουΔιαβάστετοάρθροΗλιαία:ΤοκυριότεροδικαστήριοτουαρχαίουαθηναϊκούκράτουςΔιαβάστετοάρθροΟιδέκακορυφαίεςμάχεςστηνιστορίαπουάλλαξαντονκόσμο(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΗΜάχητηςΓαλλίας1940-41:ΟπόλεμοςστοναέραΔιαβάστετοάρθροΌλατασημαντικάγεγονόταπουσυνέβησανσανσήμερα8ΔεκεμβρίουΔιαβάστετοάρθροΑντιτορπιλικό«ΠΙΝΔΟΣ»:ΤοσκάφοςτουελληνικούΒασιλικούΝαυτικούπουβύθισετογερμανικόυποβρύχιοU-458ΔιαβάστετοάρθροPrevNextΜΥΣΤΗΡΙΑ«Ταξιδιώτηςτουχρόνου»αποκαλύπτει:Αυτήθαείναιημεγάληανακάλυψηπουθαγίνειστις28Δεκεμβρίου(βίντεο)ΟιπροβλέψειςτηςτυφλήςΜπάμπαΒάνγκαγιατο20248211;Τινα8230;περιμένουμεΑΝΟΙΞΕΤΗΝΕΝΟΤΗΤΑ«Ταξιδιώτηςτουχρόνου»αποκαλύπτει:Αυτήθαείναιημεγάληανακάλυψηπουθαγίνειστις28Δεκεμβρίου(βίντεο)ΔιαβάστετοάρθροΟιπροβλέψειςτηςτυφλήςΜπάμπαΒάνγκαγιατο20248211;Τινα8230;περιμένουμεΔιαβάστετοάρθροΝοστράδαμος:Τι(κακό)μαςπεριμένειτο20248211;ΠολεμικέςσυγκρούσειςστηνΑσίακαι8230;τσουνάμιΔιαβάστετοάρθροPrevNextΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:«ΗΧαμάςδολοφόνησετον25χρονοΣαχάρΜπαρούχ»λένεοισυγγενείςτου«ΕίχεαπαχθείαπότοσπίτιτουκαιείχεμεταφερθείστηΓάζα»09.12.2023|23:52ΙστορίαΠυραμίδατηςΓκίζας:Θέμαχρόνουτααποκαλυπτήριαγιατρειςμυστηριώδειςκρυμμένεςπόρτες09.12.2023|23:14ΟμορφιάΑυτάείναιτασημάδιαπουμαρτυρούνπωςέχειςευαίσθητοδέρμα09.12.2023|23:05ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΔυτικήΌχθη:Νεκρόςαπόισραηλινάπυρά17χρονοςΠαλαιστίνιος09.12.2023|22:43ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραήλ:«ΟηγέτηςτηςΧαμάςΓιαχίαΣινουάρδιέφυγεαπότηβόρειαΓάζαμε8220;ανθρωπιστικήκάλυψη8221;»(φώτο-βίντεο)09.12.2023|22:32ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΠάνωαπό4.500Ουκρανοίστρατιώτεςσκοτώθηκανσεμιαεβδομάδα!09.12.2023|22:27ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣκοτώθηκανπέντεάμαχοιστηΣυρίαμετάαπόβομβαρδισμότουΣτρατού09.12.2023|22:09ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΕκπρόσωποςισραηλινήςκυβέρνησης:«ΗΧαμάςκρατάεισορούςομήρων»(βίντεο)09.12.2023|22:20ΥγείαΤαπέντεσημάδιαπουπρέπειναγνωρίζετεγιατιςσεξουαλικέςαλλεργίες09.12.2023|22:04Άστρα&ΖώδιαΖώδιατηςγης:Ταπράγματαπουτουςφτάνουνσταόριάτους09.12.2023|21:55ΚοινωνίαΚοζάνη:Μίαπρότασηγάμουπουθαμείνειαξέχαστη8211;Έγινεκατάτηνφωταγώγησητουχριστουγεννιάτικουδέντρου(βίντεο)09.12.2023|21:41ΚατοικίδιαΟιτροφέςπουδενπρέπειναδώσετεστοσκύλοσαςταΧριστούγεννα09.12.2023|21:39ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣύμβουλοςεθνικήςασφάλειαςτουΙσραήλ:«Περισσότεροιαπό7.000ΠαλαιστίνιοιμαχητέςέχουνσκοτωθείστηΓάζα»09.12.2023|22:14ΕλληνικήΟικονομίαΣταύψηοιτιμέςτωνενοικίωνστηνΑττική8211;Οιπεριοχέςπουείναιπιοπροσιτές09.12.2023|21:25ΦύσηΑλεξανδρινό:Μεαυτέςτιςτρειςσυμβουλέςθακρατήσεικαιμετάτιςγιορτές09.12.2023|21:19ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΜ.Νετανιάχου:«ΟδίκαιοςπόλεμοςγιατηνεξάλειψητηςΧαμάςθασυνεχιστεί09.12.2023|21:15ΕλληνικόΠοδόσφαιροΕρυθρόςΑστέρας:ΚατέρριψεπαγκόσμιορεκόρτηςΡεάλΜαδρίτηςμετάαπό58χρόνια09.12.2023|21:14ΔιατροφήΔείτεποιαείναιτακαλύτεραείδηψαριώνγιακατανάλωση8211;Ταοφέλητους09.12.2023|21:09ΕΙΔΗΣΕΙΣΑεροπορίαΤαμαχητικάSu-57θαμπορούνναεκτοξεύουνένασμήνοςαπόμίνιμηεπανδρωμένααεροσκάφηΘαελέγχονταικατάτηνπτήσηαπότονπιλότο09.12.2023|21:59ΚοινωνίαΑγεωγράφητος:ΌταναγνοείςσεποιαπόλητηςΕλλάδαςβρίσκεσαι(βίντεο)09.12.2023|21:52ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραηλινόάρμαMerkaδέχεταιβολήαπόανταρματικότηςΧαμάς09.12.2023|21:49ΕσωτερικήΑσφάλειαΕπεισόδιαστουΡέντη:Ποιοιείναιοιδύοοργανωτέςτηςεπίθεσης8211;Περίμενανέξωαπότογήπεδο09.12.2023|21:36ΈνοπλεςΣυγκρούσειςHΧαμάςδημοσίευσεβίντεομετονέοπυραυλικόσύστημαM-90:«ΔείτετοΤελΑβίβνακαίγεται»09.12.2023|21:25Άστρα&ΖώδιαΘαδουντιςτσέπεςτουςναγεμίζουν:Ταπέντεζώδιαπουθαγίνουνπλούσιατο202409.12.2023|21:16Αστρα...ζώδιακαιεμπόδια!Άστρα&ΖώδιαΜήπωςανήκεικαιτοδικόσουσεαυτά;8211;ΤαδύοζώδιαπουθαβγάλουνπολλάλεφτάμέσαστονΔεκέμβριο02.12.2023|16:36Άστρα&ΖώδιαΤοξότης:Ταπράγματαγιαταοποίαδενμετανιώνειποτέ01.12.2023|20:57Άστρα&ΖώδιαΟιάντρεςτουζωδιακούπουθαδείξουντονκακότουςεαυτόμέσαστο202401.12.2023|15:41Άστρα&ΖώδιαΖώδια:ΠώςθακυλήσειοΔεκέμβριοςγιατοκαθένα;01.12.2023|12:15ΕΚΔΟΣΕΙΣDNMGROUPΕσωτερικήΑσφάλειαΤους74έφτασανοικαταυλισμοίτωνπαράνομωναλλοδαπώνστηνΕλλάδα!(φώτο)09.12.2023|21:06CelebritiesΜ.Ηλίας:«Ανέμπαιναστοαεροπλάνομπορείκαιναπέθαινα»09.12.2023|20:59ΜεταφορέςΑυτόείναιτοψέμαπουλένεοιπιλότοιότανκαθυστερείηπτήση09.12.2023|20:48ΕσωτερικήΑσφάλειαΠαππούςτουαστυνομικούπουτραυματίστηκεστουΡέντη:«Ήρθεαυτήηκαταραμένηώρα»09.12.2023|20:45ΕσωτερικήΑσφάλειαΘεσσαλονίκη:62χρονοςάνδραςβρέθηκενεκρόςδίπλασεστάσηλεωφορείου09.12.2023|20:38ΕσωτερικήΑσφάλειαΛαγκαδάς:Συνελήφθη39χρονοςγιανοθευμένοελαιόλαδο09.12.2023|20:34ΕσωτερικήΑσφάλειαΘέρμο:Νεκρός29χρονοςσετροχαίομεμοτοσυκλέτα09.12.2023|20:25ΕλληνικήΟικονομίαΕπίδομαθέρμανσης:Τελευταίαμέραγιατιςαιτήσειςσήμερα8211;Σετρειςδόσειςηκαταβολή09.12.2023|20:15ΑθλητισμόςΕρασιτέχνηςΟλυμπιακός:ΠροανήγγειλεσυνέντευξηΤύπουγιαταπρόσφαταεπεισόδιαστουΡέντη09.12.2023|20:12ΡΟΗΕΙΔΗΣΕΩΝΈνοπλεςΣυγκρούσειςΣκοτώθηκεοΙσραηλινόςπουέδωσεέγκρισηναισοπεδωθείκτίριοστηΓάζαως«δώρογενεθλίωνστηνκόρητου»ΑυτόυποστηρίζουνοιΠαλαιστίνιοι09.12.2023|21:05ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΧαμάς:«ΑνατινάξαμεσχολείοστοοποίοείχανοχυρωθείδεκάδεςστρατιώτεςτουΙσραήλ»09.12.2023|20:53ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΙσραηλινόςΣτρατός:«ΗΧαμάςκαταρρέει»09.12.2023|20:43Μεταφορές«Πανικός»σεπτήσηπροςτηνΑγίαΠετρούπολη:Ηστιγμήπουοιεπιβάτεςπροσεύχονταικαιταπαιδιάουρλιάζουν(βίντεο)09.12.2023|20:27ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΠαράτιςαντιδράσειςοιΈνοπλεςΔυνάμειςτουΙσραήλδημοσιεύουνξανάβίντεομεγυμνούςΠαλαιστίνιους09.12.2023|20:25ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΟανιψιόςτουΙσραηλινούυπουργούΆισενκοτσκοτώθηκεσήμεραστηνΓάζα8211;Είχεσκοτωθείκαιογιοςτου09.12.2023|20:14HistoryforallΙστορίαΟτσαρλατάνοςγιατρόςπουμετοντρόποτουβοήθησετηνεπιστήμηκαιταπαράξεναεργαλείατου01.12.2023|12:00ΙστορίαΕσύήξερεςτονλόγοπουτο1582οιάνθρωποιεξαφάνισαν9μέρεςαπόταημερολόγιάτους;30.11.2023|11:45ΙστορίαΑυτότοήξερες;8211;ΟιΑρχαίοιΈλληνεςέσβηνανκιαυτοίκεριάσταγενέθλιάτους28.11.2023|11:38MOSTPOPULAR24hΈνοπλεςΣυγκρούσειςΑιφνιδιαστικήπροώθηση-«σφήνα»τωνρωσικώνδυνάμεωνμεταξύΧάρκοβουκαιΚίεβου09.12.2023|21:32ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΡωσικάdrones«θέρισαν»ουκρανικήαποβατικήδύναμηστονΔνείπεροστηνΧερσώνα09.12.2023|13:03GoodlifeΤιδείχνειτοόνομάσουγιατηνπροσωπικότητάσου;09.12.2023|19:07ΙστορίαΣιβηρία:Αρχαιολόγοιανακάλυψαντοαρχαιότεροφρούριοστονκόσμο(φώτο)09.12.2023|17:00ΚόσμοςΟπρόεδροςτηςΒενεζουέλαςΝ.Μαδούροεξέδωσεδιάταγμαμετοοποίοη8230;μισήΓουιάναγίνεταιΠολιτείατηςχώρας!09.12.2023|14:46ΕλληνικήΠολιτικήΚατάρρευσηΣΥΡΙΖΑ:ΠοιαείναιηλύσηπουψάχνειηαντιπολίτευσηγιανααντιμετωπίσειτονΚ.Μητσοτάκη09.12.2023|17:02MOSTREAD72hΆστρα&ΖώδιαΤατέσσεραζώδιαπουθαέχουντηντύχημετομέροςτουςταΧριστούγεννα07.12.2023|14:35ΙστορίαΕσείςγνωρίζατεότιοιΑρχαίοιΈλληνεςείχανανακαλύψειπρώτοιτηνενδοδαπέδιαθέρμανση;07.12.2023|13:51ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΡωσικάστρατηγικάβομβαρδιστικάTu-95MS«σάρωσαν»τηνΟυκρανία08.12.2023|16:43ΈνοπλεςΣυγκρούσειςΡώσοιαξιωματούχοιμιλάνεγιαπρώτηφοράπερί«ενσωμάτωσης»όληςτηςΟυκρανίαςστηνΡωσικήΟμοσπονδία!08.12.2023|01:57ΚινηματογράφοςΗθείααπότοΣικάγο:Δείτεπουγυρίστηκεηταινία–Οιδύοεκδοχέςγιατοσπίτι(φωτο)07.12.2023|23:28ProvocateurΥπόκλισηΓ.ΓεραπετρίτηστονΡ.Τ.Ερντογάν:ΠροφανώςτονθεωρείεπικυρίαρχοτηςΕλλάδας(βίντεο)07.12.2023|13:16Επικοινωνία:©pronews.gr2023ΗΕταιρείαΌροιχρήσηςΤαυτότηταΕπικοινωνίαDevelopedbyWHISKEYwindow.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH='OneSignalSDKUpdaterWorker.js';OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH='OneSignalSDKWorker.js';OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:'/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/push/onesignal/'};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='96ceff36-0cc5-4ce8-86b6-12bc1bb7567d';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['path']="/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/";oneSignal_options['safari_web_id']="web.onesignal.auto.1eefdcba-87f2-4a15-8d17-afb9";oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="ΘέλειςνααποφασίζειςεσύγιατηνενημέρωσησουμεαπευθείαςλήψηειδήσεωναπότοPRONEWS;";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΝΑΙ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΟΧΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i

Sitio:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado