EcoOne | poslovno softversko rješenje

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
EcoOne | poslovno softversko rješenje
  • Dirección web:ecoone.ba
  • Servidor IP:185.150.195.194
  • Descripción del lugar:EcoOne

nombre de dominio:ecoone.baValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:ecoone.bafluir

365

nombre de dominio:ecoone.baBueno o malo

Prosperidad y decadencia. Altibajos La buena suerte trae mala suerte

sitio web:EcoOne | poslovno softversko rješenjePesos

2

sitio web:EcoOne | poslovno softversko rješenjeIP

185.150.195.194

sitio web:EcoOne | poslovno softversko rješenjecontenido

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){ dataLayer.push(arguments); } gt('js',newDate()); gt('config','G-SSPJKBY4RR'); EcoOne|poslovnosoftverskorješenje NASLOVNA ONCLOUD PAKETI: STANDARD ENTERPRISE ACCOUNTING MANUFACTURING CJENOVNIK FUNKCIONALNOSTI KONTAKT ulogujse POSLOVNIINFORMACIONISISTEMzaautomatizacijuikontrolusvihposlovnihprocesa EcoOne | poslovno softversko rješenje Namijenjenjemalimisrednjimpreduzećimakojaodgovornostzafinansijskidioposlovanjaprenosenaknjigovodstveneencije. DETALJNIJE Pokrivaradpreduzećasakompleksnijimposlovnimprocesimairadonihposlovnihsubjekatakojipokazujutendencijurastaiproširenjaobimaposla. DETALJNIJE Našimrješenjemćetezadovoljitipotrebesvojihklijenatabezobzirananjihovudjelatnost.Poredopštihposlovnihprocesa,našservisgrađennadecenijskimiskustvima,ustanjujeodgovoritinaširokspektarspecifičnostiradavašihklijenata. DETALJNIJE Dostupanbilokada,bilogdje EcoOne | poslovno softversko rješenje Bezinstalacijekodkorisnika Sigurnostpodatakananajvišemnivou Bezdodatnihinvesticijauopremu Bržeiefikasnijeposlovanje Jednostnoiintuitivno Korisničkapodrška Pokrivenostsvihposlovnihprocesa Pratirastvašegbiznisa SveštoVamtrebazajednostno,uspješnoisigurnovođenjeposlovanjapreduzećaodsadadostupnonajednommjestu. Dostupanbilokada,bilogdje OsigurajtepristupVašojaplikacijiubilokojevrijemeisabilokogmjesta.EcoOneservisVamomogućadostupnosturežimu24/7.Topraktičnoznačidaćeteimatimogućnostradanavašojaplikacijisabilokojetačke,ubilokojevrijemeisabilokogračunarakojiimapristupinternetkonekciji. Bezinstalacijekodkorisnika KoristećiEcoOneservisOnCloudimaćetejedinstvenuprilikudainovirateVašposlovnikonceptatimesamoposlovanjepodignetenavišinivo.Komplikovaneimplementacijekojesuiziskivaledugotrajnovrijemeidodatne,čestonepredviđenetroškove,sadasudioprošlosti.ZakorišćenjeEcoOneservisanijepotrebnanikakvaimplementacijakodsamogkorisnikaapokretanjeaplikacijeserealizujeputemInternetvezeunajkraćemroku. Sigurnostpodatakananajvišemnivou VašipodaciskladišteseuDataCentrukojijeizgrađenponajvišimsvjetskimstandardimaiimanajvišinivokategorizacijesigurnosti,Tier4,kojimsegarantujeuovomtrenutkunajvišikvalitetuslugeposmatranouglobalnimrazmjerama.Zaostvarivanjeovakvihperformansisistemagarantujehardverskainfrastukturaglobalnihlideranatompoljuinajvišinivoekspertizekojijekoncentrisanustručnompotencijaluzaposlenih.KrozsvenedenoEcoOneservispružanajvišinivobezbjednostivašihpodatakačimesaposlovnogaspektaVašeposlovanjeimapotrebannivosigurnostikojijeveomateškosamostalnoobezbijediti. Bezdodatnihinvesticijauopremu EcoOneservissmanjujevisinujednokratnihinvesticionihtroškova.Upitanjuječitspektartroškovaodonihvezanihzahardverskuinfrastrukturudooperativnihtroškova,kojisuneophodnikakobisistemprilnofunkcionisao.ZanormalanradEcoOne-apotrebanjeračunarprosječnihperformansiipristupinternetu. Bržeiefikasnijeposlovanje Usituacijikadaprivrednisubjektiimajutendencijurasta,odfundamentalnogznačajajedaobezbjedeodgovarajućuproduktivnost.UovomsegmentuEcoOneservisćeVampomoćidasekoncentrišetenaosnovnudjelatnostVašegbiznisadokćetesvuodgovornostzafunkcionisanjesistemaiprnuregulativuvođenjaposlovanjadelegiratinaEcoOnetim.PoboljšanjeperformansiEcoOneservisasedešabezikakvoguticajanaradkorisnikainezahtijevanjegovdodatniangažman. Jednostnoiintuitivno JednostanpristupikorišćenjeEcoOne-apredstljavelikuprednostzasvenjegovekorisnike.Poslovniprocesipodjeljenisuulogičnecjelinekojisurezultatdugogodišnjegradaidobrihposlovnihpraksinašihkorisnika.AplikacijajeosmišljenatakodaVaslogičkivodikrozdefinisaneproceseakorisničkookruženjeobezbjeđujeminimalnozamaranjetokomrada. Korisničkapodrška Svojimklijentimasmoobezbijedilinajvišinivokorisničkepodrškepouzorunasvijetskivodećelidereuovojoblasti.Korisnicićeuzkupovinuodređenogpaketadobitijasnodefinisanapisanaivideokorisničkauputstva.Poredovihbenefita,korisnicićeimatimogućnostdirektnekomunikacijesaEcoOnetimomputemEcoOnepodrške. Pokrivenostsvihposlovnihprocesa BezobziranaveličinupreduzećauzkorišćenjeodgovarajućegEcoOnepaketasviVašiposlovniprocesibićezadovoljeni.NizrazličitihinaprednihfunkcionalnostikojenudiEcoOnegarantujekorisnikuefikasan,aširokapaletaizvještajatransparentanrad.Paketobuhvatarazličitefunkcionalnosti,aoničinejedinstvenucjelinukojomsepokrivajusviposlovniprocesi.Sadrugestranenudisemogućnostnadogradnjedodatnimalatimaitehnologijamaradispecifičnihpotrebasvakogpreduzeća. Pratirastvašegbiznisa EcoOnepaketisukoncipiranitakodasvojimkorisnicima,sjednestrane,obezbijedepokrivenostisključivoonihposlovnihprocesakojisumupotrebni,doksadrugestranedajemogućnostkorisnikudavršinadogradnjupaketaodređenimpogodnostimauskladusarastomposlovanjakojidiktirasambiznis.Toseodnosiinakreiranjeoptimalnogodnosaizmeđuprihodairashodapreduzećagdjećekrozmjesečnupretplatu,kojajejedinitrošak,korisnikpostićipredvidivmjesečnirashod. ZaštopokrenutiEcoOne Povećanjeposlovnefleksibilnosti Smanjenjepotrebnogvremenazaimplementaciju Smanjenjerizikaneuspjehaimplementacije Vođenjeposlovanjaudigitalnomokruženju Najvišinivobezbjednostipodataka Najvišinivodostupnostiurežimu24/7 PunaoptimizaEcoOne | poslovno softversko rješenjecijasvihperformansisistema Dostupnostpodacimasabilokogmjestaubilokomtrenutku Usklađenostsavažećomprnomregulativom Prilođenostvisokodecentralizovanimpreduzećima Jednostnamogućnostskaliranjakapacitetanazahtjev ZaštoEcoOneizuglaIT TransferITvještinaistručnostiuprljanjanaeksternecentreekspertize SmanjenjebarijeraulaskaITinovacijauposlovnookruženjenadužirok Znatnosmanjenjepotrebazakupovinomskupihhardverskihkomponenti NapuštanjemodelaznačajnihkapitalnihinvesticijauIT Kontinuiranipristuptehnologijiposljednjegeneracije Olakšanprocesažuriranjasoftvera KorišćenjepotrebnihresursaDataCentrazapodršku ZaštoEcoOneizuglafinansija Mjesečnapretplata Nižiukupnitroškovivlasništva(TCO) Eliminisanjeprekoračenjailidupliranjatroškova Lakšeplaniranjebudžeta Prelazakizkapitalnihusegmentoperativnihtroškova Nizaknivoinicijalnihtroškova Značajnauštedaenergijeikretanjekastatusu"zelenekompanije" PRODAJA: +38751243777 PODRŠKA: +38751335577 PIŠITENAM: prodaja@ecoone.ba Politikaprivatnosti

Sitio:EcoOne | poslovno softversko rješenjeReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado